Novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Dne 21.10.2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 222/2014 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Novelizovaná vyhláška byla původně, mimo jiné, přijata v duchu myšlenky snížit administrativní zátěž žadatelů o kácení dřevin i příslušných orgánů státní správy. Nově umožnila kácet dřeviny rostoucí v zahradách bez povolení orgánu ochrany přírody, což v případě původní právní úpravy bylo možné pouze v některých případech. Záměrem Ministerstva životního prostředí tenkrát bylo umožnit bez zbytečné administrativní zátěže na zahradách, které jsou převážně v majetku fyzických osob a jsou bezprostředně svázány s užíváním bytových a rodinných domů, nezbytnou pravidelnou obnovu převažujících ovocných dřevin plnících především produkční funkci.

Dle poznatků ministerstva deklarovaných v důvodové zprávě však takto uvolněný režim kácení přinesl jednak řadu problémů právního i věcného charakteru při praktickém výkonu státní správy, měl se však rovněž projevit negativní dopad na samotnou ochranu dřevin. Jako nejzávažnější problém je uváděn nesoulad nového režimu se zmocněním obsaženém v § 8 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny. Ten totiž uvádí, že vyhláška má stanovit buďto velikost dřeviny, nebo její jinou charakteristiku jako kritérium pro to, zda má či nemá být vyžadováno povolení ke kácení. Charakteristika pozemku, na kterém dřevina roste, je tedy jako kritérium problematická. Tímto způsobem totiž vyhláška vyjímá z povolovacího režimu dřeviny rostoucí na určitých pozemcích, což může učinit jen zákon.

Nejasně byly také formulovány definiční znaky zahrady v § 1 písm. c) vyhlášky. To způsobovalo problémy z hlediska praktického výkonu státní správy, kdy vyvolaná právní nejistota zvyšovala riziko nesprávných úředních postupů ze strany příslušných orgánů státní správy. Pokles podávaných žádostí byl sice zaznamenán, snížená administrativní zátěž příslušných orgánů státní správy však již nikoliv, když významně vzrostlo jejich zatížení telefonickými dotazy, odpověďmi na e-mailové zprávy a v neposlední řadě řešením stížností na protiprávní kácení dřevin. Co se týče faktických dopadů na dřeviny, mělo být vypozorováno, že v posledním období došlo v obcích k výraznému úbytku zeleně, což je přičítáno právě volnějšímu režimu kácení, který vyhláška umožnila. Veškeré tyto jevy mají být nyní nově publikovanou novelou odstraněny.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.11.2014.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze