Novela vyhlášky o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Dnem 1. 7. 2022 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích. Ve sbírce zákonů byla publikována pod č. 147/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Novela vyhlášky o druzích ropy a skladbě ropných produktů
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva vysvětluje, že primárním cílem této novelizace je uspokojení potřeby upravit formulář na podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele. Zákonem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 362/2021 Sb. bylo totiž s účinností od počátku tohoto roku vloženo do energetického zákona nové ustanovení (a sice § 98a odst. 2 písm. o/ energetického zákona), které Energetickému regulačnímu úřadu vymezuje povinnost stanovit vyhláškou vzor formuláře na podávání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele. Podle § 11g energetického zákona se žádost o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele podává na formuláři a obsahuje, vedle náležitostí stanovených správním řádem, též údaje o splnění podmínek pro činnost zprostředkovatele stanovených tímto zákonem. Energetický regulační úřad tedy přistoupil k naplnění tohoto zmocnění prostřednictvím změny vyhlášky č. 8/2016 Sb., neboť právní úprava této vyhlášky má s novým požadavkem § 98a odst. 2 písm. o) energetického zákona věcně souviset.

Do novely byly rovněž zahrnuty některé změny reagující na podněty z praxe na trhu s energiemi, jimiž Energetický regulační úřad z úřední činnosti disponuje. Má jít zejména o sjednocení právního stavu pro všechny žadatele o udělení licence, o zajištění, aby v případě, že žadatel o udělení licence prokazuje finanční předpoklady smlouvou o úvěru nebo jinou smlouvou obdobného typu, prokázal schopnost finančně zabezpečit provozování činnosti i pro objem finanční prostředků z této smlouvy, stejně tak jako o zpřesnění úpravy pro zamezení aplikačních nejasností v souvislosti s určením vymezeného území v žádosti o udělení licence a dokladech přikládaných k žádosti pro licencovanou činnost distribuce elektřiny, distribuce plynu nebo rozvodu tepelné energie.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články