Novela vyhlášky o postupech při výkonu exekuční činnosti

Dne 9. 7. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 264/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato krátká novela o jediném změnovém bodu byla Ministerstvem spravedlnosti přijata v souvislosti s novým institutem chráněného účtu, když vymezuje relevantní změnu struktury datového souboru poskytovaného v rámci součinnosti peněžního ústavu soudnímu exekutorovi.

Důvodová zpráva popisuje, že novelou publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 38/2021 Sb. byl do občanského soudního řádu zakotven institut chráněného účtu. Jde přitom o účet, na který se z účtu postiženého výkonem rozhodnutí nebo exekucí přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu převádějí v zákoně vymezené (chráněné) příjmy, přičemž účelem je zajistit povinnému peněžní prostředky, z nichž by mohl uspokojovat své životní potřeby, případně i životní potřeby své rodiny. Chráněné příjmy jsou připisovány nejprve na účet postižený exekucí, poté jsou z postiženého účtu převáděny na účet chráněný. Novelou publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 155/2021 Sb. byla účinnost uvedeného odložena na 1. 7. 2021.

Dle § 304c odst. 2 občanského soudního řádu platí, že ohledně pohledávky povinného z chráněného účtu výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu nelze nařídit. Z § 47 odst. 2 exekučního řádu zase plyne, že exekuční příkaz má účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu, což ve svém důsledku znamená, že v exekučním řízení nelze ohledně pohledávky povinného z chráněného účtu vydat exekuční příkaz. Součinnost spočívající v poskytnutí informace o účtech povinného peněžnímu ústavem soudnímu exekutorovi elektronicky prostřednictvím datových souborů upravuje § 34 odst. 3 exekučního řádu, přičemž formát a strukturu tohoto datového souboru stanoví právě novelizovaná vyhláška o postupech při výkonu exekuční a další činnosti. Pokud by soudní exekutor včas ze součinnosti s peněžním ústavem nezjistil, že účet, ohledně něhož vydává exekuční příkaz, je účtem chráněným, musel by následně vydaný exekuční příkaz na základě dodatečné informace peněžního ústavu rušit, což by vedlo ke zvýšení administrativní zátěže na straně soudních exekutorů i peněžních ústavů.

Aktuálně publikovaná novela přináší technickou změnu přílohy č. 1 k novelizované vyhlášky stanovící formát a strukturu datového souboru, jehož pomocí peněžní ústav součinnost soudnímu exekutorovi poskytuje. Mezi informace o typech účtů, které peněžní ústav pro povinného vede, se přitom zařazuje informace o tom, že povinný má u peněžního ústavu zřízen účet chráněný. Soudní exekutor tak bude moci již před vydáním exekučního příkazu zjistit, že ve prospěch povinného je veden chráněný účet, a nebude tento účet exekučně postihovat.

Vyhláška své účinnosti nabyla dnem 9. 7. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články