Novela zákona o archivnictví a spisové službě

Dne 7.4.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 56/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dle důvodové zprávy bylo nutné k novelizaci přistoupit proto, aby bylo dosaženo souladu s novým kontrolním řádem. Právě jemu bylo potřeba obsah zákona o archivnictví a spisové službě přizpůsobit a právní úpravu sjednotit jak pokud jde o postupy v oblasti kontroly, tak pokud jde o některé další souvisící činnosti. Vyžadována byla rovněž adekvátní reakce na aktuální problém týkající se komerčních spisoven, na který poukázala Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010. Jde především o stanovení povinností podnikatelům, kterým byla udělena koncese k vedení spisovny, v oblasti odborné správy dokumentů, ale také o povinnosti veřejnoprávních i soukromoprávních původců, o stanovení skutkových podstat správních deliktů pro případy nesplnění takových povinností a o stanovení působnosti státních oblastních archivů vůči provozovatelům komerčních spisoven v oblasti kontroly a náhradní úschovy dokumentů při zániku spisovny. Jako nejpalčivější se tento problém jevil u dokumentů v oblasti sociálního zabezpečení. Při neexistenci ústředního informačního systému sociálního zabezpečení byly fyzické osoby vyzývány, aby při uplatňování svého práva na důchod nebo jiné sociální zabezpečení předkládaly dokumenty vzniklé v rámci jejich předcházejících pracovněprávních nebo obdobných vztahů. Přitom se však stávalo, že tyto dokumenty byly uloženy v již zaniklé komerční spisovně anebo v komerční spisovně, jejíž provozovatel přerušil výkon živnostenského podnikání nebo nezajistil odbornou správu jemu svěřených dokumentů požadovaným způsobem. Takovým situacím by měla novelizace propříště zamezit.

Zákon nabyl účinnosti dnem 7.4.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články