Novela zákona o dobrovolnické službě

Dne 21.5.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 86/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Redakce
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Dle důvodové zprávy je primárním cílem novelizace přizpůsobit zákon stavu po rekodifikaci soukromého práva, kdy především nový občanský zákoník zásadním způsobem změnil právní úpravu právnických osob soukromého práva, a to včetně nestátních neziskových organizací, které jsou subjekty zákona o dobrovolnické službě. Takovými jsou například občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, ale i právnické osoby církve a náboženské společnosti evidované podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností. Zohledňován je rovněž nový zákon o obchodních korporacích a institut veřejné prospěšnosti upravený opět novým občanským zákoníkem.

Promítnut byl také požadavek formulovaný v usnesení vlády č. 611/2007 ke Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 stran novelizace zákona v tom smyslu, aby se vztahoval i na tradiční dobrovolné práce v nestátních neziskových organizacích na členském principu, ve školách a ve školských zařízeních. Jde především o dětské kolektivy, zájmové kroužky, dětské tábory a podobně. Dalším z usnesení vlády, které je novelou reflektováno, je usnesení č. 108/2013 o Národním akčním plánu podporujícím pozitivní stárnutí pro období let 2013-2017, v němž se hovoří o potřebě zakotvit v zákoně o dobrovolnické službě podmínky k získávání certifikátů ověřených pracovních zkušeností získaných v průběhu dobrovolnických činností.

V neposlední řadě má novela po delší časové prodlevě adekvátně reagovat na skutečnost, že zákon o cestovních náhradách byl k počátku roku 2007 zrušen, přičemž úprava kapesného je aktuálně zahrnuta v zákoníku práce. Zároveň se zrušují již neúčinné odkazy na výkon civilní anebo vojenské služby, zde jde o změny legislativně-technického charakteru.

Zákon nabývá účinnosti dnem 5.6.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články