Novela zákona o DPH

Dne 13. 12. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 283/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Tato krátká novela o jediném změnovém bodu novelizuje § 21 odst. 8 zákona o DPH, dle kterého je-li poskytováno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců, považuje se zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato. Ustanovení má poskytovat ochranu před eventuálními daňovými úniky spočívajícími v tom, že služba není formálně ukončena, a proto není ani odváděna DPH.

Důvodová zpráva vysvětluje, že dané ustanovení doposud dopadalo také na poskytování služeb, k nimž jsou daňoví poplatníci zavázáni na základě rozhodnutí státu, tedy soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, a to v situaci, kdy jim je odměna za službu přiznávána následně a vyplácena tak až po ukončení poskytování této služby. Zejména má jít o soudem ustanovené advokáty v trestních, civilních i správních věcech, o daňové poradce, jsou-li ustanoveni k poskytnutí služby, dopadá na celý systém bezplatné právní pomoci.

Problémem je, že daná odměna je vždy hrazena až po ukončení zastupování, dříve ji ani poskytovatel služby vyúčtovat nemůže. Přesto by v takové situaci doposud musel daň z přidané hodnoty za dosud poskytnuté plnění vykázat a odvést, aniž by již měl nárok na její úhradu ze strany státu. Zákonodárce situaci vyhodnotil jako neúnosnou především v případě dlouhotrvajících náročných trestních obhajob, kdy ustanovenému obhájci je odměna hrazena až s několikaletým zpožděním a poskytovatel služby v řadě případů dopředu ani neví, které části služby mu budou přiznány a které případně nikoliv. V průběhu poskytování služby je mu tak její cena známa pouze velmi orientačně.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze