Novela zákona o finanční kontrole

Dne 16. 5. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 126/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo financí k této novele o desítce změnových bodů v důvodové zprávě vysvětluje, že je gestorem implementace evropské směrnice 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. Ta byla do českého právního řádu primárně implementována zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákonem č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, a vyhláškou č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (tzv. konsolidační vyhláška státu). V roce 2016 byl předložen navíc návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který měl úplnou transpozici směrnice do českého právního řádu dokončit. Byl však Senátem zamítnut a následně v Poslanecké sněmovně již neschválen.

Směrnice přitom členským státům uložila povinnost nastavit systémy řízení a kontroly veřejných financí ve všech organizacích sektoru vládních institucí. Smyslem tohoto požadavku Evropské unie mělo být zajištění dostupnosti spolehlivých fiskálních údajů jakožto nutného předpokladu pro výkon dohledu a monitorování, které má umožnit rychlou reakci v případě neočekávaného rozpočtového vývoje členských států.

Aktuální novela byla zpracována v návaznosti na řízení o porušení smlouvy vedené proti České republice pro nesplnění povinnosti notifikace k této směrnici. Směrnice totiž, dle důvodové zprávy, nebyla do uplynutí transpoziční lhůty řádně transponována, tudíž doposud nebyla ani plně implementována. Vzhledem k tomu, že v roce 2014 bylo České republice zasláno formální upozornění na nedodržení termínu transpozice této směrnice, bylo Ministerstvo financí jakožto gestor povinno zpracovat návrh právní úpravy, jež výše popsané uvede do korektního stavu. Takovou úpravu má nakonec přinést právě publikovaný zákon, jehož účinností má být transpozice výše uvedené směrnice řádně ukončena. Jeho deklarovaným cílem totiž je rozšířit okruh orgánů veřejné správy definovaných v § 2 písm. a) zákona o finanční kontrole v souladu s požadavky směrnice. Jde tak o úpravu veskrze technického charakteru stran rozšíření okruh subjektů vymezených pod pojmem orgán veřejné správy. Na tyto subjekty se pak budou uplatňovat principy dosavadní právní úpravy, tedy principy řízení a kontroly veřejných financí, ať již jde o princip účelnosti, hospodárnosti, efektivity či přiměřenosti.

Zákon své účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2020.

Hodnocení článku
50%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři