Novela zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

Dne 6. 8. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 336/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Novelizován je jím především zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní, a to v šesti desítkách změnových bodů, a dále pak živnostenský zákon, zákon o správních poplatcích a trestní zákoník.

Důvodová zpráva vysvětluje, že problematiku práv a povinností fyzických a právnických osob souvisejících se zákazem chemických zbraní a s nakládáním s toxickými chemickými látkami a jejich prekurzory zneužitelnými k porušování zákazu chemických zbraní v současné době upravuje právě novelizovaný zákon. Člení práva a povinnosti fyzických a právnických osob dle tří kategorií tzv. stanovených látek, tj. vysoce nebezpečných látek, nebezpečných látek a méně nebezpečných látek, a to v návaznosti na nebezpečnost jejich toxických vlastností a možnost jejich zneužití k porušování zákazů vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní. Seznamy stanovených látek nejsou součástí zákona, jsou uvedeny v Úmluvě o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení, přičemž jsou také převzaty do příloh prováděcího právního předpisu k zákonu, jímž je vyhláška publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 208/2008 Sb.

Dle zákonodárce v poslední době vyvstaly oprávněné důvody pro to, aby tato dosavadní právní úprava, stále sehrávající důležitou a neopomenutelnou roli v plnění mezinárodních závazků České republiky, byla podrobena důkladné revizi. Vyhodnotil totiž, ze již aktuálním potřebám nevyhovovala obsahově ani formálně, ať již jde o poslední doporučení a postupy Organizace pro zákaz chemických zbraní či zastaralost z pohledu aktuálních poznatků praxe při aplikaci zejména v oblasti notifikačních povinností a sdílení relevantních informací s příslušnými orgány státní správy. Po formální stránce pak zákon v dosavadní podobě nemel už vyhovovat ani aktuálním legislativně technickým trendům, a to jak z hlediska formulačního, tak z hlediska transpozice mezinárodních požadavků či z hlediska současného přestupkového práva a nároků eGovernmentu. Proto zákonodárce přistoupil k aktuální novelizaci, aby se s veškerými těmito neduhy dosavadní právní úpravy vypořádal.

Obecným cílem tak je především vhodně aktualizovat znění zákona na základě zkušeností získaných jeho praktickou aplikací, při výkonu kontroly, při mezinárodních jednáních probíhajících na základě výše zmíněné úmluvy či při plnění požadavků kladených na zajištění dohledu nad veřejnými zájmy v oblasti CBRN (chemical, biological, radiological and nuclear). Má dojít, vedle dalšího, ke sjednocení terminologie české legislativy s mezinárodní úpravou a tím k odstranění zavádějícího označení jednotlivých skupin chemických látek a jejich prekurzorů. Zvýšena by rovněž měla být účinnosti výkonu státní správy v dané oblasti, a to zejména v důsledku vzrůstajících nároků na její elektronizaci a účinný a nezatěžující výkon. Celkově by novela měla významně přispět k posílení schopnosti České republiky dostát svým mezinárodním závazkům a k vysoké účinnosti výkonu státní správy v předmětné oblasti.

Své účinnosti právě publikovaný zákon nabývá dnem 1. 1. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři