Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Dne 31. 5. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 92/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Mgr.  Martin Glogar

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Mgr. Martin Glogar

právník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.

Těmi jsou zákon o daních z příjmů, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o státní sociální podpoře, zákon o rozpočtových pravidlech, zákon o nemocenském pojištění či zákon o Úřadu práce České republiky.

Dle důvodové zprávy novela reaguje na situaci vyvolanou četnými novelizacemi základních právních předpisů z oblasti sociálního pojištění realizovanými v první polovině minulého roku. Legislativní proces odpovídajících návrhů zákonů byl záležitostí relativně krátkého časového období, kdy byly jednotlivé návrhy projednávány a schvalovány prakticky souběžně. To zapříčinilo, že nebylo možné na jejich jednotlivé změny adekvátně reagovat v návrzích ostatních. Nebylo totiž jisté, které ze změn budou přijaty, případně s jakou účinností, a které nikoliv. Došlo tak k jisté disharmonii jednotlivých změn, které na sebe adekvátně nenavazovaly. Dle zákonodárce sice tato legislativně-technická nedopatření nebyla zásadní povahy v tom smyslu, že by ohrožovala nároky pojištěnců či samotné provádění sociálního pojištění, přesto s sebou v praxi přinášely nejistotu stran aplikace dotčených norem a pochyby o jejich skutečné podobě. Proto si tento neutěšený legislativní stav zasloužil zákonodárcovu pozornost a snahu zmíněná nedopatření narovnat. A to je primárním cílem právě publikované novely.

Ta má, a to na základě vyhodnocení zmíněných již schválených a publikovaných zákonů v jejich vzájemném kontextu, napravit uvedená legislativně-technická nedopatření vzniklá v průběhu legislativního procesu. Takovými jsou například chybné odkazy, vložení duplicitně označených ustanovení, časový nesoulad nových ustanovení či terminologická nedůslednost. Žádná ze změn nemá představovat věcnou změnu, všechny mají být charakteru toliko upřesňujícího, legislativně-technického a formulačního tak, aby bylo bezezbytku učiněno zadost původním záměrům zákonodárce.

Zákon nabyl své účinnosti, ovšem s řadou výjimek, dnem 31. 5. 2018.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze