Novela zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Dnem 1. 12. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 363/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva popisuje, že účelem novelizovaného zákona je vytvořit legislativní předpoklady pro státní podporu exportu ve finanční oblasti a stanovit základní oblasti, formy, subjekty a podmínky takové podpory. Cílem státní podpory vývozu ve finanční oblasti přitom je podpořit proexportní orientaci domácí ekonomiky tím, že českým vývozcům vytvoří v této oblasti podmínky, které má k dispozici konkurence v ostatních zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Deklarovaným důvodem pro zpracování právě publikované novely pak bylo zajištění adekvátní reakce na aktuální situaci vyvolanou agresí Ruska na Ukrajině, s očekávanými enormními dopady do hospodářství, včetně exportního potenciálu české ekonomiky. Zákonodárci se jevilo jako nutné rychle reagovat na vzniklý stav a vytvořit nové efektivní nástroje k podpoře zejména výrobních podniků s exportním potenciálem.

Bezprostřední reakcí na vzniklou novou situaci je Sdělení Komise Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině ve znění jeho změny 2022/C 280/01. Uvedený krizový rámec má doplnit stávající nástroje veřejné podpory s cílem umožnit členským státům flexibilně reagovat na závažné hospodářské dopady, které vyvolala ruská agrese vůči Ukrajině. Důvodová zpráva popisuje, že uvalené sankce a protiopatření přijatá Ruskem dopadnou na hospodářství celého vnitřního trhu. Podniky v EU mohou být dotčeny mnoha způsoby, a to jak přímo, tak nepřímo. Dopad může mít podobu snižující se poptávky, přerušení stávajících smluv a projektů s následnou ztrátou obratu, narušení v dodavatelských řetězcích, zejména surovin a předproduktů, nebo jiných vstupů, které nebudou k dispozici nebo nebudou ekonomicky dostupné. Zásadní důsledky má též prudký nárůst cen energií či zdražení surovin a dalších vstupů.

Jedním z nástrojů, které Dočasný rámec připouští, je podpora likvidity podniků ve formě veřejných úvěrových záruk. Komise bude takovouto státní podporu ve formě veřejných záruk považovat za určitých podmínek za slučitelnou s vnitřním trhem. Novelizovaný zákon v dosavadním znění umožňoval exportní pojišťovně poskytovat záruky za splacení úvěru vývozců, výrobních a obchodních podniků, avšak jejich poskytování důsledně vázal na mimořádné opatření s cílem zmírnění hospodářských a sociálních důsledků pandemie onemocnění COVID-19. Za aktuální situace se však jevilo jako nezbytné upravit jej tak, aby bylo možné záruky exportní pojišťovny poskytovat i v rámci jiných mimořádných opatření podpory. 

Novela tak přichází s obecnějším vymezením možnosti poskytování záruk tak, aby bez dalšího legislativního zásahu došlo k rozšíření spektra státní podpory v návaznosti na její potřebu v případě mimořádných opatření za účelem udržení nebo vyšší dostupnosti likvidity pro v novelizovaném zákoně uvedené subjekty, tj. výrobce, vývozce a vývozně orientované podniky. Dalším okruhem úprav je pak část týkající se rozšíření oblasti poskytování pojišťování a financování vývozu s podporou státu produkty exportní pojišťovny a exportní banky o podporu vývozně orientovaných podniků.

Souhrnně řečeno, přijetí právní úpravy, jež právě publikovaná novela přináší, považoval zákonodárce za nezbytné z důvodu potřeby reagovat na krizovou situaci vyvolanou enormními dopady agrese Ruska na Ukrajině a související změny v dodavatelsko – odběratelských vztazích ve světové ekonomice. Tyto změny, jež zároveň navázaly na důsledky ekonomické situace způsobené dopady světové pandemie COVID-19, mají zejména vést k enormnímu nárůstu cen veškerých vstupů výrobních podniků, rovněž má u řady podnikatelů docházet ke ztrátě dodavatelů anebo odběratelů. Klíčovým faktorem pro překonání současné krize má být schopnost vývozně orientované a otevřené české ekonomiky, respektive schopnost českých vývozně orientovaných podniků, udržet svou vývozní kompetenci a skrze zvyšování své mezinárodní konkurenceschopnosti udržet vývozní pozice a nadále vývoz posilovat. A k tomu má popisovaná novela dopomoci.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články