Novela zákona o Rejstříku trestů

Dne 15. 2. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 42/2019 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Tato relativně krátká novela o dvanácti změnových bodech je reakcí českého zákonodárce na evropské nařízení 2016/1191 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin v Evropské unii. Deklarovaným cílem tohoto nařízení přitom je podpora volného pohybu osob odstraněním některých formalit, které jsou spojeny s překladem vybraných veřejných listin. Důvodová zpráva vysvětluje, že přestože je nařízení o veřejných listinách přímo použitelným právním předpisem, klade určité nároky na adaptaci národního právního řádu a vyžaduje provedení organizačně-technických změn. Proto zákonodárce přichází s tímto zákonem.

Podle zmíněného evropského nařízení se totiž na žádost fyzické osoby oprávněné obdržet výpis z evidence Rejstříku trestů, který se jí týká, má přiložit k tomuto výpisu v případech stanovených v nařízení vícejazyčný standardní formulář, což dosavadní právní úprava obsažená v zákoně o Rejstříku trestů neumožňovala. Zejména neumožňovala o samotné vydání takového formuláře žádat, a neupravovala formu, v jaké bude formulář vydáván. Rovněž bylo potřeba upravit postup, jakým budou řešeny případy, kdy nebude možné vydat výpis z evidence Rejstříku trestů na počkání s ohledem na potíže s vyhotovením vícejazyčného standardního formuláře a podobně. Pro plnou aplikovatelnost evropského nařízení v praxi proto bylo nutné provést určité dílčí změny jak v zákoně, tak v jeho prováděcím právním předpisu. Vedle všeho uvedeného šlo v novele také o legislativně technické změny spočívající zejména v přizpůsobení se nové právní úpravě přestupkového práva, stejně tak jako změnám v oblasti informačních systémů veřejné správy a elektronické identifikace.

Ve shodné částce Sbírky zákonů byla v souvislosti s výše uvedeným, a to pod č. 43/2019 Sb., publikována také vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků.

Zákon své účinnosti nabyl, s výjimkou dvou ze svých ustanovení, dnem 16. 2. 2019. Ve stejný den své účinnosti nabyla také zmíněná vyhláška.

Hodnocení článku
50%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články