Menu

Změny v legislativě

Novela zákona o soudních poplatcích a zákona o zvláštních řízeních soudních

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar05.06.2016
Mgr. Martin Glogar05.06.2016

Dne 23.5.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 161/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění zákona č. 375/2015 Sb.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Novela se dotýká tří základních oblastí, v jejichž rámci přizpůsobuje český právní řád úpravě obsažené v přímo aplikovatelných evropských nařízeních.

Nový institut evropského dědického osvědčení zavedlo nařízení č. 650/2012, o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení. Má být využíváno dědici, odkazovníky, vykonavateli závětí a správci dědictví k prokázání svého statusu nebo k vykonání práv v jiném členském státu. Fungovat to má tak, že jakmile bude vydáno evropské dědické osvědčení, vyvolá účinky ve všech členských státech, aniž by toto vydání vyžadovalo zvláštní postup. Novela poskytuje tomuto institutu příslušnou oporu v českém vnitrostátním právním řádu.

Účel evropského nařízení č. 606/2013, o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech, je deklarován v tom smyslu, že by zde měla existovat možnost příslušného orgánu v dožádaném členském státě upravit skutkové prvky ochranného opatření, je-li tato úprava nezbytná k tomu, aby uznání ochranného opatření mohlo z praktického hlediska v dožádaném členském státě plnit svůj účel. Skutkovými prvky je myšlena adresa, obecně určené místo nebo minimální vzdálenost, jíž osoba, která představuje nebezpečí, musí zachovávat od chráněné osoby, adresy nebo obecně určeného místa. Ač je nařízení přímo aplikovatelné, bylo vyhodnoceno, že bude vhodné, za účelem jeho správné aplikace, přizpůsobit mu i český právní řád.

Poslední skupina změn, jež novela přináší, se týká splnění tzv. předběžných podmínek dle evropského nařízení č. 1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu. Předběžné podmínky ve smyslu tohoto nařízení jsou členské státy povinny splnit, jinak se vystavují nebezpečí nezapočetí čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů nebo pozastavení průběžných plateb dotčených částí programů ze strany Evropské komise. V tomto konkrétním případě jde o podmínku provedení zvláštních opatření, o něž se opírá podpora podnikání, zohledňující tzv. „Small Business Act“, stejně tak jako o podmínku existence strategického rámce politiky podpory začínajících podniků v kategorii Samostatná výdělečná činnost, podnikání a zakládání firem.

Zákon nabývá účinnosti dnem 7.6.2016.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři