Novela zákonů o odpovědnosti za přestupky a o silničním provozu

Dne 13. 12. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 285/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Novela byla přijata na základě vyhodnocení fungování nové právní úpravy představované zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v prvním roce jeho účinnosti. Zákonodárce posléze přistoupil ke změnám, jež mají směřovat k odstranění nadbytečné administrativní zátěže orgánů projednávajících přestupky. Jde přitom o přestupky bagatelní, u nichž změny představují fakticky návrat k právní úpravě účinné do poloviny roku 2017, jež se měla z hlediska praktických potřeb řešení bagatelních případů ukázat jako vhodnější.

Ve zcela konkrétní rovině je cílem novely stanovit, že příkazem na místě lze uložit pokutu pouze v případě, že přestupek nelze vyřídit domluvou. Zároveň má být vypuštěna možnost uložit správní trest napomenutí příkazem na místě.

Důvodová zpráva podrobně vysvětluje, že správní orgán má před rozhodnutím o přestupku příkazem na místě nejprve zvážit, zda k projednání přestupku nestačí, vzhledem k jeho závažnosti a osobě pachatele, domluva. Ta má být přitom využívána zejména v případech, kdy míra společenské škodlivosti daného činu je natolik nízká, že by uložení pokuty bylo, s ohledem na závažnost přestupku a osobu pachatele, nepřiměřené. V případě, že nebude možné vyřešit věc domluvou, správní orgán bude moci uložit pokutu příkazovým blokem, pokud budou splněny ostatní podmínky, tedy pokud obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, bude souhlasit se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku. Pokud obviněný s vydáním příkazového bloku souhlasit nebude, přestupek bude oznámen příslušnému správnímu orgánu, který zahájí řízení o přestupku, případně věc odloží. Takto oznámený přestupek již nebude možné vyřešit domluvou. Má být však možné například upustit od uložení správního trestu nebo uložit napomenutí, vyjde-li v řízení najevo, že uložení pokuty by bylo vzhledem k závažnosti přestupku a osobě pachatele nepřiměřené.

Domluva má tak představovat neformální vyřízení přestupku, které bude přicházet v úvahu před zahájením řízení o přestupku. Nemá být, na rozdíl od napomenutí, ukládána rozhodnutím, v jejím případě nemá být vyslovena vina. V důsledku toho ani v případě, kdy je daný přestupek předmětem evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, nemá být spáchání přestupku vyřešeného domluvou zapisováno do evidence přestupků a nemá o něm být veden ani žádný jiný záznam. Má jít o obdobný přístup, jaký byl uplatňován před nabytím účinnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Právě publikovaná novela své účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články