Novely zákonů v oblasti finančního trhu

Dne 19.11.2014 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 261/2014 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Zákonem je novelizován zákon o platebním styku, zákon o omezení plateb v hotovosti a zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Český právní řád jím má být primárně adaptován na evropské nařízení č. 260/2012, kterým se stanoví požadavky pro úhrady a inkasa v eurech (tzv. nařízení o požadavcích pro úhrady a inkasa). Přestože je nařízení přímo použitelné, dovozuje se z něj pro Českou republiku povinnost přizpůsobit vnitrostátní právní řád co se týče sankcí plynoucích z porušení nařízení, ale také jasně stanovit pravomoci dohledového orgánu, jenž má nad dodržováním povinností stanovených nařízením dohlížet. Vedle toho jsou v zákoně o platebním styku prováděny některé formulační a legislativně technické změny a upřesnění, jež jsou projevem snahy adekvátně reagovat na zkušenosti získané v průběhu dosavadní aplikační praxe zákona.

Novelizace zákona o omezení plateb v hotovosti je, dle důvodové zprávy, reakcí na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 91/2010-45 ze dne 23.2.2011, jímž měla být aplikace tohoto zákona omezena jen na případy, kdy se uhrazuje závazek. Dle zákonodárce však takové omezení nemá racionální odůvodnění. Proto přistoupil ke změně, která má vyjadřovat jeho skutečný úmysl spočívající v tom, že se má zákon vztahovat i na případy, kdy se žádný závazek platbou neplní. Ruku v ruce s tím se také snižuje limit pro povinné bezhotovostní placení z 350 000 Kč na 270 000 Kč.

Poslední skupina změn reaguje na stav, který zde vznikl k 1.1.2014. S nabytím účinnosti nového občanského zákoníku totiž byla zrušena část zákona o pojistné smlouvě, jehož ustanovení § 65 až 67 týkající se informačních povinností pojišťoven vůči klientovi (zájemci o pojištění a pojistníkovi) nemají v novém občanském zákoníku ani v žádném jiném právním předpise odpovídající ekvivalent. Nastalou situaci se zákonodárce snaží právě vydaným zákonem překlenout a zajistit tak kontinuitu transpozice evropského práva.

Zákon nabyl účinnosti, s výjimkou několika svých ustanovení, dnem 1.12.2014, novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí pak své účinnosti nabyla již dnem 19.11.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu