Prováděcí vyhláška k zákonu o látkách poškozujících ozonovou vrstvu

Dnem 23. 8. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 243/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem životního prostředí v intencích zmíněného zákona publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 73/2012 Sb. v návaznosti na jeho novelu č. 60/2023 Sb. v podrobnostech upravuje vzor evidenční knihy zařízení s obsahem regulovaných látek, požadavky na způsob vedení a uchovávání záznamů podle čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014, minimální požadavky na teoretickou a praktickou zkoušku prováděnou hodnotícím a certifikačním subjektem, rozsah požadovaných znalostí ke znovuzískávání, regeneraci nebo zneškodňování regulovaných látek, postupy pro činnosti uvedené v § 10 odst. 1 a 2 nebo § 10a odst. 1 a 2 zákona s výjimkou postupů spočívajících v kontrole těsnosti chladicích nebo klimatizačních zařízení anebo systémů požární ochrany obsahujících fluorované skleníkové plyny, obsahové náležitosti certifikátů a způsob vydávání certifikátů, a nakonec vzory pro podávání zpráv.

Vyhláška navazuje na příslušnou evropskou legislativu, a sice na nařízení č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, stejně tak jako na nařízení 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech. Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novely.

Jak již bylo zmíněno výše, jde o reakci Ministerstva životního prostředí na změny, jež do zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, přinesla novela č. 60/2023 Sb. Ta měla na základě zkušeností vzešlých z praxe s nakládáním s regulovanými látkami a F-plyny odstranit některé nedostatky dosavadní právní úpravy, což mělo vést jednak k efektivnějšímu nakládání s těmito látkami, jednak k efektivnějšímu výkonu státní správy v této oblasti.  

Šlo například o změnu způsobu vydávání certifikátů nutných pro nakládání s regulovanými látkami a F-plyny za účelem zjednodušení a zefektivnění systému vydávání certifikátů, a rozlišení, zda výkon regulovaných činností bude podmíněn certifikátem vydaným hodnotícím a certifikačním subjektem nebo povolením ze strany Ministerstva životního prostředí, o úpravu zvláštního skladu halonů jako zařízení určeného k uskladnění halonů zabezpečeným způsobem, ve kterém probíhají činnosti dle zákona o regulovaných látkách, o změny v postupech pro regeneraci fluorovaných skleníkových plynů a regulovaných látek či o úpravu rozsahu osob, které podávají roční zprávu Ministerstvu životního prostředí, ale i o změny další. 

Jelikož dosavadní prováděcí vyhláška této nové právní úpravě přestala vyhovovat, přistoupilo Ministerstvo životního prostředí, také vzhledem k rozsahu potenciálních úprav dosavadní vyhlášky, ke zpracování prováděcí vyhlášky zcela nové.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články