Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti

Dnem 1. 7. 2022 své účinnosti nabude vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 123/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Důl, těžba uhlí
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Českým báňským úřadem v intencích zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, a dále zákona o uznávání odborné kvalifikace, v podrobnostech nově stanovuje vyhrazená elektrická zařízení a jejich zařazení do tříd a skupin, požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na vyhrazených elektrických zařízeních a jejich obsluze a bezpečnosti provozu těchto zařízení používaných při hornické činnosti, při činnosti prováděné hornickým způsobem, při nakládání s výbušninami a na pracovištích s těmito činnostmi souvisejícími, jako například v rozvodnách, kompresorových stanicích, čerpacích stanicích, řídicích, měřicích a bezpečnostních ústřednách a na zařízeních stavenišť, dále předpoklady kladené na odbornou způsobilost organizací pro projektování, montáž, opravy, revize, zkoušky a obsluhu vyhrazených elektrických zařízení a na jejich potřebné technické vybavení a na odbornou způsobilost zaměstnanců organizací a dalších fyzických osob, pokud vykonávají práce na vyhrazeném elektrickém zařízení nebo je obsluhují, a nakonec podrobnější požadavky na pracoviště, technická zařízení a pracovní prostředí.

Nevztahuje se naopak na posuzování shody výrobků před jejich uvedením na trh nebo do provozu, u nichž jsou technické požadavky, které musí tyto výrobky splňovat, stanoveny jiným právním předpisem, na elektrická zařízení silničních a zvláštních vozidel připuštěných k provozu na pozemních komunikacích, a to včetně jejich neoddělitelného vybavení, na drážní vozidla na železniční dráze ani na elektrická zařízení pojízdných zařízení, kolových, kolejových a pásových vozidel, zejména nákladních automobilů, bagrů, nakladačů a buldozerů, pokud nevyžadují připojení silového zařízení na elektrickou síť nebo k elektrocentrále.

Vedle toho byla ve shodné částce Sbírky zákonů publikována rovněž změnová vyhláška, a sice vyhláška č. 124/2022 Sb., kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami.

Český báňský úřad novou právní úpravou nahrazuje tu dosavadní prezentovanou vyhláškami č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem, č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních, a č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Ty se s účinností nové vyhlášky zrušují.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články