Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti

Dne 12. 7. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 142/2018 Sb. vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Byla Ministerstvem životního prostředí vydána podle § 45i odst. 13 a § 67 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Podrobně upravuje jednak náležitosti posouzení vlivu záměru nebo koncepce na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, jednak náležitosti hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny. Novelizuje také vyhlášku č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Dle důvodové zprávy bylo Ministerstvo životního prostředí nuceno ke změně přistoupit v návaznosti na novelu publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 225/2017 Sb. Tou byl primárně měněn stavební zákon, vedle něj a mnohých dalších však také zákon o ochraně přírody a krajiny, a to zejména v ustanoveních týkajících se hodnocení důsledků koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a v ustanoveních týkajících se biologického hodnocení. Proto bylo potřeba změny realizované na zákonné úrovni podzákonným právním předpisem reflektovat.

Nová vyhláška má přitom vycházet z dlouhodobých zkušeností ministerstva s metodickým vedením v této oblasti, stejně tak jako z praxe autorizovaných osob. Doposud byly náležitosti tzv. „naturového“ posouzení upraveny pouze na metodické úrovni v příručce ministerstvem vydané. Nová úprava má proto přinést zvýšení transparentnost procesu tzv. „naturového“ posouzení, zkvalitnit jeho standard prostřednictvím nastavení obecně závazných kritérií pro hodnocení správnosti posouzení, a celkově tak zvýšit právní jistotu předkladatelů záměrů a koncepcí.

Vyhláška své účinnosti nabyla dnem 1. 8. 2018.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články