Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Dnem 1. 3. 2023 své účinnosti nabyla vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 50/2023 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí v intencích § 25 a § 26 vodního zákona v podrobnostech nově upravuje obsah a způsob zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik, obsah základních a doplňkových opatření pro ochranu vod, podrobnosti etap zpracování návrhů výše zmíněných plánů, způsob a formu zpracování předběžného vyhodnocení povodňových rizik, způsob stanovení oblastí s významným povodňovým rizikem, obsah a způsob zpracování map povodňového nebezpečí, map povodňových rizik a formy jejich zveřejnění a způsob zpřístupnění přípravných prací, návrhů plánů povodí a návrhů plánů pro zvládání povodňových rizik pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti. 

Nahradila dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik. Ta byla s účinností nové vyhlášky zrušena, a to včetně svých novel.

Jde přitom o projev transpozice řady evropských směrnic, a sice např. směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu, směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, směrnice 2020/2184 o jakosti vody určené k lidské spotřebě či směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého.

Ministerstvo zemědělství stručně přibližuje, že k rekodifikaci příslušné právní úpravy bylo přistoupeno především z důvodu transpozice čl. 8 směrnice 2020/2184 o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu, jenž stanovuje náležitosti posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lidské spotřebě. Zohledněny však byly rovněž zkušenosti získané při praktické aplikaci dosavadní právní úpravy.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články