Vyhláška o podmínkách výkonu činností energetických specialistů

Ve Sbírce zákonů byla pod č. 280/2023 Sb. publikována vyhláška o podmínkách výkonu činností energetických specialistů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.

Vydána Ministerstvem průmyslu a obchodu v intencích zákona o hospodaření energií nově v podrobnostech stanovuje formulář žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, obsah a rozsah odborné zkoušky a pravidla pro jmenování a jednání zkušební komise, ale také obsah a rozsah průběžného vzdělávání, pravidla pro jmenování a jednání odborné komise pro výběr vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání, pravidla pro výběr vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání a pro určování počtu kreditů za vzdělávací akci, počet kreditů potřebných k úspěšnému absolvování průběžného vzdělávání, a nakonec rozsah údajů předávaných energetickým specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů. Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech, jež se s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Jak ministerstvo uvádí, nová vyhláška byla zpracována v souvislosti s rozsáhlými novelizacemi zákona o hospodaření energií vydanými po účinnosti dosavadní vyhlášky č. 4/2020 Sb., jež do podmínek ověřování odborné způsobilosti žadatelů o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty a organizace jeho dalšího průběžného vzdělávání po věcné, terminologické i procesní stránce významně zasáhly. Důvodová zpráva pak doplňuje, že jde rovněž o reakci na závěry provedené analýzy právního a skutkového stavu, jež měly poukázat jednak na některé pojmové nedostatky přímo v textu dosavadní vyhlášky, jednak na skutečnost, že některé postupy nebyly vyhláškou nastaveny dostatečně účelně; zásadním problémem mělo být zejména ukotvení zkušebních témat odborné zkoušky a průběžného vzdělávání, neboť právní zakotvení zcela znemožňovalo upravovat tato témata v souladu s vývojem souvisejících právních úprav i reagovat na aktuální potřeby praxe. Bylo vyhodnoceno, že dosavadní úprava vykazuje znaky nefunkčnosti vzhledem k jí zakotveným zkušebním tématům (tematické zkušební okruhy), které již neodpovídaly ani související právní regulaci, ani skutečným potřebám praxe, což zapříčiňovalo nemožnost provádět odborné zkoušky prověřující profesní způsobilost uchazečů o udělení oprávnění k výkonu činností energetického specialisty, a to za situace, kdy prudce vzrůstá potřeba a profesní nároky na tyto specialisty a kdy je na státem garantovanou a prověřenou odbornou úroveň těchto osob maximální veřejný zájem.

Ministerstvo průmyslu a obchodu tedy přišlo s právní úpravou zcela novou, jež má představovat nezbytné řešení vyžadované aktuálními potřebami praxe především pokud jde o provádění odborných zkoušek tak, aby mohlo být udělováno oprávnění k výkonu činností energetických specialistů, jejichž činnost je vyžadována v mimořádně vysoké míře. Za důležitý cíl bylo rovněž označeno zajistit v jednoznačně nastavených podmínkách a bez zbytečného odkladu organizaci průběžného vzdělávání, které je garancí odborných znalostí energetických specialistů podle aktuálního právního stavu oblasti. 

Vyhláška své účinnosti nabude dnem 1. 11. 2023.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články