Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Dne 23. 7. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 273/2021 Sb. vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem životního prostředí k provedení dlouhé řady ustanovení nového zákona o odpadech publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 541/2020 Sb. upravuje požadavky na zařízení určená pro nakládání s odpady a jejich provoz, podrobnosti předávání údajů o odpadech v rámci školního sběru, technické podmínky soustřeďování odpadu, podrobnosti pro využívání odpadů k zasypávání, podmínky, při jejichž splnění může být odpad vznikající při úpravě odděleně soustřeďovaných komunálních odpadů předáván k energetickému využití a k odstranění, podrobnosti ukládání odpadů na skládky, podrobnosti přepravy odpadů a přeshraniční přepravy odpadů, požadavky na údaje o odpadu, základní popis odpadu, vedení průběžné evidence a ohlašování, podrobnosti nakládání s komunálními odpady, podrobnosti nakládání s nebezpečnými odpady, podrobnosti vztahující se k vybraným kovovým odpadům, podrobnosti nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby, podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, podrobnosti komunitního kompostování, podrobnosti nakládání s kaly, podrobnosti nakládání s polychlorovanými bifenyly, podrobnosti nakládání s odpadní rtutí, podrobnosti nakládání s odpadními oleji, podrobnosti nakládání s léčivy z domácností, a nakonec podrobnosti ekonomických nástrojů.

Je projevem transpozice řady evropských směrnic, například směrnice 86/278/EHS o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství, směrnice 87/217/EHS o předcházení a snižování znečištění životního prostředí azbestem, směrnice 96/59/ES o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT), směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, směrnice 98/2008 o odpadech či směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění), navazuje rovněž na přímo použitelná evropská nařízení, jakými jsou nařízení č. 1013/2006 o přepravě odpadů, nařízení č. 2017/852 o rtuti či nařízení č. 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách.

Své účinnosti nový vyhláška nabyla dnem 7. 8. 2021.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu