Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod

Dne 28. 12. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 328/2018 Sb. vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vyhláška vydaná Ministerstvem životního prostředí v intencích nového § 89n vodního zákona vedle bližšího vymezení zdroje znečištění nově upravuje rovněž postup pro určování znečištění obsaženého v odpadních vodách, způsob zjišťování průměrné koncentrace jednotlivého znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění v odebrané vodě, měření objemu vypouštěných odpadních vod či náležitosti provozní evidence.

Nová vyhláška zrušuje vyhlášku č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody, a dále vyhlášku č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V souvislosti s tím bylo navíc ve shodné částce Sbírky zákonů publikováno pod č. 327/2018 Sb. nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod.

Tato komplexní revize prováděcích právních předpisů v dané oblasti je, dle důvodové zprávy, reakcí na novelu zákona o vodách publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 113/2018 Sb. Tou byla zmocňovací ustanovení, na jejichž základě byly dosavadní prováděcí právní předpisy vydány, zrušena. Novela však v § 89n odst. 5 přinesla nové zmocňovací ustanovení předpokládající vydání zcela nové vyhlášky, právě té aktuálně publikované.

Důvodová zpráva vysvětluje, že v důsledku novely vodního zákona přechází správa poplatku z České inspekce životního prostředí na Státní fond životního prostředí, což bylo potřeba vyhláškou reflektovat. Dopad na prováděcí předpisy má spočívat rovněž v zániku institutu záloh na poplatek a odkladu placení poplatků, jenž byl nahrazen rozšířením možnosti snížení poplatku na základě meziročního snížení množství vypouštěného znečištění. Obecně se obsah dosavadních, nyní rušených právních předpisů s novou vyhláškou zcela nekryje. To má být dáno tím, že část problematiky upravené dosavadními prováděcími předpisy je v důsledku novely vodního zákona věcně řešena přímo v textu vodního zákona. To je například případ právní úpravy týkající se způsobilosti oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících skupin k provádění rozborů odpadních vod.

Vyhláška, a vedle ní také zmíněné zrušovací nařízení, své účinnosti nabyly dnem 1. 1. 2019.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři