Vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona

Dne 1. 7. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byla publikována pod č. 149/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Liniové stavby a společné datové prostředí
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vydána Ministerstvem pro místní rozvoj k provedení § 154 odst. 2, § 161 odst. 4, § 169 odst. 2, § 172 odst. 2, § 227 odst. 2 a 5, § 278, § 285 odst. 4 a § 292 odst. 5 stavebního zákona stanovuje formulář návrhu na stanovení ochranného pásma a formuláře žádosti o předběžnou informaci stavebního úřadu, vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, povolení stavby nebo zařízení, změnu povolení, povolení změny využití území, povolení dělení nebo scelení pozemků, vydání rámcového povolení, změnu záměru před dokončením, vydání kolaudačního rozhodnutí, povolení předčasného užívání stavby, povolení zkušebního provozu, povolení změny v užívání stavby, povolení odstranění stavby, zařízení a terénních úprav a dodatečné povolení stavby, zařízení a terénních úprav. Vymezuje rovněž obsahové náležitosti štítku, vzor průkazu zaměstnance stavebního úřadu pověřeného výkonem kontroly ve věcech stavebního řádu, podrobnosti rozsahu kontrolní prohlídky, rozsah a obsah systému stavebně technické prevence, obsahové náležitosti oznámení výskytu závady nebo havárie a výsledku šetření jejich příčin, postup při jmenování členů koordinačního orgánu a jeho činnost, přípravu, provádění a obsah zkoušek autorizovaných inspektorů, obsahové náležitosti žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti autorizovaného inspektora, a nakonec náležitosti a způsob vedení evidence autorizovaných inspektorů.

Jak popisuje důvodová zpráva, snaha zákonodárce přinést s novým stavebním zákonem zjednodušení povolování stavebních i nestavebních záměrů v maximální možné míře se má promítat také do textu této prováděcí vyhlášky. Její základ má vycházet z dosavadní vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ovšem pouze ve využitelné možné míře, a to vzhledem k tomu, že nový stavební zákon již řadu původních institutů neobsahuje a neupravuje. Pokud jde o formuláře, akcentována je digitalizace, tedy jejich elektronická podoba.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články