Vyhláška o zveřejňování soudních rozhodnutí

Dnem 1. 1. 2023 své účinnosti nabyla (s výjimkou jednoho ze svých ustanovení) vyhláška o zveřejňování soudních rozhodnutí. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 403/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Výběr z judikatury NS a ÚS k náhradě škody podle zákoníku práce - část III.
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

V intencích zákona o soudech a soudcích nově upravuje kategorie zveřejňovaných pravomocných rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů, rozsah, ve kterém jsou tato rozhodnutí zveřejňována, a postup při jejich zveřejňování.

Jde o předpis přijatý k provedení § 118a, jenž byl do zákona o soudech a soudcích vložen jeho novelou publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 218/2021 Sb. a dle něhož Ministerstvo spravedlnosti spravuje a provozuje informační systém veřejné správy pojmenovaný Databáze rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů. Ta je veřejně dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup a okresní, krajské a vrchní soudy v ní mají zveřejňovat pravomocná rozhodnutí, jejichž kategorie, postup při jejich zveřejnění a rozsah, ve kterém se tato rozhodnutí zveřejní, stanovuje ministerstvo právě vyhláškou, jež aktuálně nabyla své účinnosti.

Důvodová zpráva popisuje, že doposud byla pravidla zveřejňování soudních rozhodnutí upravena Instrukcí Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. 6. 2002, č. j. 20/2002-SM, kterou se upravuje postup při evidenci a zařazování rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů do systému elektronické evidence soudní judikatury, ve znění pozdějších předpisů. Ta obsahovala také pravidla pseudonymizace soudních rozhodnutí tak, aby bylo možné rozhodnutí zveřejnit a současně aby byla zajištěna dostatečná míra ochrany osobních údajů v těchto rozhodnutích obsažených.

Cílem popsané novely zákona o soudech a soudcích a jeho nového § 118a bylo zakotvit pravidla zveřejňování pravomocných rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů v Databázi okresních, krajských a vrchních soudů, jejíž správu a provoz bude mít v gesci Ministerstvo spravedlnosti a která bude veřejně dostupná způsobem zajišťujícím dálkový přístup, na zákonné úrovni. Současně na zákonné úrovni došlo k zakotvení povinnosti předsedů okresních, krajských a vrchních soudů zajistit včasné zveřejnění těchto soudních rozhodnutí, stejně tak jako kompetence Ministerstva spravedlnosti organizovat, řídit a kontrolovat zveřejňování soudních rozhodnutí.

Vyhláška, jež aktuálně nabyla své účinnosti, pak byla nezbytná k naplnění tohoto cíle, a to prostřednictvím provedení relevantních ustanovení zákona o soudech a soudcích a úpravy konkrétních kategorií rozhodnutí zveřejňovaných okresními, krajskými a vrchními soudy v uvedené databázi, postupu při jejich zveřejnění a rozsahu, ve kterém se tato rozhodnutí zveřejní.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články