Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Dne 30. 6. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 250/2021 Sb. zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Je projevem transpozice evropské směrnice 2009/104/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci a v podrobnostech upravuje požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci po celou dobu používání vyhrazených technických zařízení (v případě určených druhů již provozovaných vyhrazených technických zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu), výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují, a nakonec předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních a předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.

Nevztahuje se však na posuzování shody výrobků před jejich uvedením na trh nebo do provozu, u nichž jsou požadavky na jejich ověření stanoveny jiným právním předpisem, jakým je například zákon o technických požadavcích na výrobky nebo zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, stejně tak jako na činnost, pracoviště a technická zařízení, podléhající dozoru orgánu veřejné správy podle jiných právních předpisů.

Pokud jde o charakteristiku oněch vyhrazených technických zařízení, v souvislosti s jejichž provozem je působnost zákona založena, těmi se, pro účely tohoto zákona, rozumí tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.

Nový zákon okamžikem své účinnosti zrušuje především zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a to včetně jeho novel a prováděcích předpisů. Novelizuje rovněž zákon o ozbrojených silách České republiky, zákon o inspekci práce a zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Své účinnosti přitom nabývá dnem 1. 7. 2022.

Důvodová zpráva k okolnostem jeho přijetí vysvětluje, že doposud bylo v dané oblasti nedostatečně vyjasněno vymezení působností ve vztahu k předpisům určeným pro regulaci vnitřního trhu, identifikován byl také nesoulad současné právní úpravy s rozvojem nových technických předpisů, a to jak s ohledem na používané pojmy, tak na požadavky na bezpečnost technických zařízení a odbornou způsobilost osob těmito předpisy zmiňovanými. Zákonodárce proto identifikoval potřebu vytvořit pro danou oblast novou právní úpravu odpovídající aktuálnímu technickému pokroku. Uvedená technická zařízení totiž mohou při nesprávném použití, při výskytu provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo při nevhodném provozování představovat závažné nebo vysoké riziko ohrožení životů a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí. Jde o velmi specifické druhy zařízení vyznačující se vyšší mírou možnosti ohrožení těchto hodnot. 

Nová úprava má proto sjednotit předpoklady a požadavky kladené na způsobilost k vykonávání dotčených činností souvisejících s jejich provozem. Jejím cílem tak je poskytnout novou moderní úpravu bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení v českém právním prostředí, když hlavní důraz má být kladen na jasné stanovení základních požadavků a povinností právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob, a dále činností v rámci oprav, údržby a revizní činnosti, včetně požadavku na zajištění bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení. Ruku v ruce s tím pak má jít zcela jasné vymezení postavení kontrolního orgánu, tj. Státního úřadu inspekce práce, a tzv. pověřené organizace, jíž v současnosti je Technická inspekce České republiky.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu