Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii

Dne 26. 2. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 94/2021 Sb. zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Nově upravuje opatření pro zvládání epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 a jejích dopadů na území České republiky. Platí přitom, že nestanoví-li tento nový zákon jinak, má se použít zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Stejně tak platí, že dnem nabytí účinnosti tohoto nového, právě publikovaného zákona byl vyhlášen tzv. stav pandemické pohotovosti, jenž lze ukončit či znovu obnovit usnesením Poslanecké sněmovny přijatým na návrh vlády nebo jedné pětiny všech poslanců. Taková usnesení musejí být vyhlášena ve Sbírce zákonů.

Důvodová zpráva předestírá, že je zde sice zákon o ochraně veřejného zdraví, který práva a povinnosti fyzických a právnických osob v ochraně veřejného zdraví a při jeho ohrožení, tedy stavu, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupiny vystaveny nebezpečí, upravuje, nicméně vysvětluje, že se za současné epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem mělo ukázat, že tento zákon sám o sobě v rámci v něm vymezených mimořádných opatření nenabízí dostatečnou škálu nástrojů pro její zvládání. Za velmi kusou byla rovněž v kontextu nastalé situace považována úprava procesu vydávání těchto opatření, přičemž vzhledem k tomu, že tato opatření mohou mít i celostátní působnost, a tedy celoplošné dopady, mohla by být zpochybňována jejich legitimita vzhledem ke způsobu jejich přijetí a namítána možnost svévole. 

Smyslem nového zákona by tedy měla být, slovy zákonodárce, úprava zákonných mantinelů pro vydávání opatření, která by měla za účelem zamezení dalšího šíření onemocnění COVID-19 omezovat některé činnosti či poskytování služeb, které jsou z pohledu epidemiologického rizikovými, případně naopak nařídit nějakou činnost, která by bránila šíření tohoto onemocnění, a to v rozsahu, na nějž zákon o ochraně veřejného zdraví nepamatuje.

Aktuální stav je považován za dočasný, zvýšený výskyt nemoci za geograficky a časově omezený. Proto byl jako dočasný koncipován rovněž tento zákon. Má být prostředkem promptní reakce na dosavadní zkušenosti s vývojem epidemie COVID-19 a dostupné vědecké poznatky o onemocnění jako takovém, přičemž má v co možná nejkratším čase zajistit adekvátní prostředky pro řešení této epidemiologické situace, jež však nemusejí být pro jiné epidemie snadno zobecnitelné a přenositelné. Proto ona dočasnost, jež se projevuje omezenou časovou platností podstatné části ustanovení nového zákona (viz níže). Hlavním aktuálním cílem mimořádných opatření je přerušit souvislý epidemický proces a zastavit epidemii v co nejkratším čase a za co nejmenších ztrát lidských životů, stejně tak jako za co nejnižších negativních dopadů do ekonomiky. Jedním z prostředků k dosažení uvedeného by měl být právě publikovaný zákon.

Jsou jím rovněž novelizovány zákon o právu shromažďovacím, zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv, autorský zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví, školský zákon, zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.

Své účinnosti nový zákon nabyl dnem 27. 2. 2021, jeho podstatná část má své platnosti pozbýt uplynutím dne 28. 2. 2022.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu