Menu

Změny v legislativě

Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Změny v legislativěVyšlo ve Sbírce zákonůMgr. Martin Glogar10.04.2016
Mgr. Martin Glogar10.04.2016

Dne 31.3.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 90/2016 Sb. zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Zákon nově upravuje postup státních orgánů při ochraně trhu před výrobky, které by mohly ohrozit život, zdraví, majetek nebo životní prostředí nebo jiný veřejný zájem. Navazuje přitom na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh, ale především je projevem transpozice příslušných evropských směrnic z oblasti dodávání výrobků na trh. Jde například o směrnice o rekreačních plavidlech a vodních skútrech, směrnice o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání na trh výbušnin pro civilní použití, rádiových zařízení, jednoduchých tlakových nádob, vah s neautomatickou činností či měřidel, směrnice o harmonizaci právních předpisů týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy, elektromagnetické kompatibility, zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo lodní výstroje, ale i o mnohé směrnice další.

Změny, které měly být do českého právního řádu v této souvislosti implementovány, byly vyhodnoceny jako změny koncepčního charakteru a jako takové překračující možnosti pouhé novely zákona o technických požadavcích na výrobky. Zmíněná evropská legislativa, na níž ta česká navazuje, je reálným projevem nového evropského legislativního rámce pro uvádění výrobků na trh, jehož cílem bylo vytvořit vhodný a účinný regulační model umožňující inovaci technologií a posílení konkurenceschopnosti evropského průmyslu. V této souvislosti jsou klíčová evropská nařízení č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě, a č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

Legislativci si od takto koncipované právní úpravy slibují zlepšení pravidel pro dozor nad trhem, čímž bude lépe zajištěna ochranu spotřebitelů i podnikatelů před nebezpečnými výrobky, a zkvalitnění procesu posuzování shody a posílení důvěry v něj, čehož má být dosaženo stanovením přísnějších a jasnějších pravidel pro notifikaci subjektů posuzování shody. Mají být stanovena jasná a transparentní pravidla pro akreditaci subjektů posuzování shody, zakotven společný právní rámec pro výrobky, ze kterého bude čerpat budoucí legislativa, včetně definic běžně užívaných pojmů, čímž má být zajištěno, že legislativa upravující jednotlivé sektory výrobků bude konzistentní a snadněji implementovatelná. V neposlední řadě pak má být zdůrazněn význam označení CE a posílena jeho důvěryhodnost.

Český, právě publikovaný zákon v duchu uvedeného v podrobnostech upravuje obecné zásady pro dodávání výrobků na trh, popřípadě uvádění výrobků do provozu, způsob stanovení výrobků k posuzování shody a technických požadavků, které musí výrobky splňovat, práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo na trh dodávají, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, u kterých má být před uvedením na trh posouzena shoda s požadavky stanovenými v právních předpisech, posuzování shody výrobků, výkon státní správy v oblasti státního zkušebnictví a dozoru nad trhem, práva a povinnosti osob oprávněných k činnostem podle tohoto zákona, které souvisejí se státním zkušebnictvím, ale také dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a jejich označování a výkon státní správy v oblasti výrobků.

V souvislosti s tím byl ve shodné částce Sbírky zákonů publikován pod č. 91/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Vedle zákona o technických požadavcích na výrobky je tak novelizován rovněž živnostenský zákon, zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a stavební zákon.

Oba zákony nabývají účinnosti, s výjimkou jednoho z ustanovení prvního z nich, dnem 15.4.2016.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři