Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových a mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem

Dne 13. 5. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 243/2020 Sb. zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů , ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Upravuje pravomoc orgánu Policie České republiky a strážníka obecní policie projednat příkazem na místě vybrané přestupky podle zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona, které postihují porušení povinností stanovených krizovými opatřeními a mimořádnými opatřeními nařízenými z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky.

Důvodová zpráva k vysvětlení souvislostí přijetí tohoto zákona popisuje, že v návaznosti na vznik a rozšíření onemocnění Covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2 byla usneseními vlády přijata jistá krizová opatření, jimiž se fyzickým i právnickým osobám omezují práva a ukládají určité povinnosti. Každý je přitom povinen omezení vyplývající z krizových opatření strpět, v opačném případě lze zvažovat přestupek podle § 34 odst. 1 písm. a) krizového zákona. Takové přestupky pak projednávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Jako příklad je uvedeno jednání, jímž fyzická osoba poruší zákaz pohybu a pobytu na všech místech (se stanovenými výjimkami) mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest, jakými jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál apod.

Jde také o mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku vyhlášená Ministerstvem zdravotnictví v intencích zákona o ochraně veřejného zdraví. Jejich porušení je postihováno jako přestupek podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví, orgánem příslušným k jejich projednání jsou pak krajské hygienické stanice. Má jít například o jednání, jímž dojde k porušení zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb nebo k porušení nařízení omezení pohybu na veřejně dostupných místech či omezení kontaktů (opět se stanovenými výjimkami).

Krizový zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví ani jiný zákon však neumožňoval, aby tyto přestupky projednala Policie České republiky nebo obecní policie přímo na místě. Dle zákonodárce však právě tyto subjekty v současnosti páchání těchto přestupků nejvíce odhalují. Proto, s ohledem na potřebu zvýšit účinnost nařízených opatření, respektive zajistit jejich dodržování, přistoupil ke změně spočívající v tom, že Policie České republiky a obecní policie bude mít nově možnost uvedené přestupky vyřešit přímo na místě, a to uložením pokuty, nepostačí-li ovšem domluva.

Cílem zákonodárce tak bylo prostřednictvím tohoto zákona zakotvit pravomoc Policie České republiky a obecní policie umožnit projednat příkazem na místě přestupky spáchané porušením krizových opatření stanovených vládou podle krizového zákona nebo mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Vycházel přitom z teze, že snížení možnosti rozšíření nemoci COVID-19 předpokládá dodržování nařízených opatření. Zakotvením dané pravomoci Policie České republiky a obecní policie má dojít k posílení účinnosti nařízených opatření, což je zase v souladu s celkovým záměrem ochrany veřejného zdraví. Prostřednictvím možností postihovat dané přestupky přímo na místě má být celková kontrola dodržování nařízených opatření zefektivněna, stejně tak jako snížena administrativní zátěž u orgánů, u nichž by se jinak přestupky následně projednávaly.

Jde přitom o reakci na aktuální situaci. Proto je pravomoc vázána výlučně na opatření nařízená v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky.

Své účinnosti zákon nabyl dnem 13. 5. 2020.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři