Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků

Dne 3. 2. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 35/2021 Sb. zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Smluvně podřízené pohledávky
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Zřizuje se jím Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů jakožto informační systém veřejné správy, v němž se vyhlašují obecně závazné vyhlášky a nařízení vydané územními samosprávnými celky a právní předpisy vydané správními úřady, stanoví-li tak jiný právní předpis, ale také zveřejňují akty stanovené tímto zákonem, které vznikají při výkonu působnosti územních samosprávných celků nebo v souvislosti s tímto výkonem. Sbírka bude bezplatně a neomezeně veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup, jejím správcem bude Ministerstvo vnitra.

Zákonodárce v důvodové zprávě zdůrazňuje potřebu dbát v případě právní úpravy publikace právních předpisů, a ty obcí a krajů nevyjímaje, požadavku poznatelnosti práva a právní jistoty. Vnímá, že jedině jeho respektováním lze princip právního státu v tomto ohledu bezezbytku naplnit. K tomu je totiž nezbytné, aby adresáti právní normy, kteří mají svá práva a povinnosti stanovené právním řádem znát, měli možnost se s formálními prameny práva, a to včetně obecně závazných vyhlášek a nařízení obcí a krajů, seznámit. A právě k jejich lepší dostupnosti má aktuálně publikovaný zákon významně přispět. 

Jeho deklarovaným cílem tak především je napravit nedostatky současné právní úpravy publikace právních předpisů územních samosprávných celků a právních předpisů správních úřadů s jinou než celostátní působností. Zákonodárce totiž vnímá, že stávající právní úprava již nezajišťuje informovanost adresátů těchto právních norem v takové míře, kterou by, s ohledem na současný stav informačních technologií, bylo možné považovat za optimální. Zřízením příslušného informačního systému má vzniknout ucelená moderní databáze, v níž bude možné efektivně vyhledávat a následně se seznámit s obsahem obecně závazných vyhlášek a nařízení všech územních samosprávných celků v České republice. Má rovněž sloužit k vyhlášení právních předpisů některých správních úřadů, které nejsou publikovány ve Sbírce zákonů. Bude se přitom jednat o veřejně přístupné medium, které bude moci využívat kdokoliv.

V souvislosti s tím byl ve shodné částce Sbírky zákonů publikován pod č. 36/2021 Sb. rovněž změnový zákon, tedy zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Jsou jím měněny zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o dani z nemovitých věcí, zákon o oceňování majetku, zákon o svobodném přístupu k informacím, veterinární zákon, obecní zřízení, krajské zřízení, zákon o hlavním městě Praze, krizový zákon, zákon o ochraně veřejného zdraví, zákon o rostlinolékařské péči, zákon o základních registrech, zákon o krajském referendu, zákon o hazardních hrách a zákon o právu na digitální služby.

Oba zákony své účinnosti nabývají, ovšem s výjimkou některých ustanovení druhého z nich, dnem 1. 1. 2022.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články