Zákon o veřejných dražbách

Dne 25. 8. 2023 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 250/2023 Sb. nový zákon o veřejných dražbách. Své účinnosti nabude s počátkem roku 2025.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

V podrobnostech nově stanovuje pravidla pro provádění veřejné dražby, zvláštní pravidla pro provádění nucené dražby a výkon státní správy ve věcech veřejných dražeb. Veřejnou dražbou je přitom dražba, při které se dražebník obrací na předem neurčený okruh osob na předem určeném místě s výzvou k podávání nabídek za účelem uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o budoucí kupní smlouvě s osobou, která za určených podmínek podá nejlepší nabídku.

Novým zákonem bude od roku 2025 nahrazena dosavadní právní úprava prezentovaná zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Ten bude s účinností nového zákona zrušen, a to včetně jeho novel a prováděcích předpisů v podobě nařízení vlády č. 168/2000 Sb. o centrální adrese a vyhlášky č. 18/2014 Sb. o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě.

Důvodová zpráva vysvětluje, že současný zákon o veřejných dražbách rozlišuje mezi dražbami dobrovolnými, kdy se dražba koná na základě rozhodnutí samotného vlastníka, případně jiné osoby oprávněné ke zcizení věci, a mezi dražbami nedobrovolnými, které jsou prováděny na základě vykonatelného rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo jiného exekučního titulu jako způsob realizace zástavního práva bez ohledu na vůli vlastníka. Dražba je přitom zákonem chápána jako zvláštní právní skutečnost, která působí přechod vlastnického práva k věci. Konsensuální povaha této právní skutečnosti má být tedy přehlížena, dražba aktuálně nemá být pokládána za zvláštní způsob uzavření smlouvy, což má znamenat absenci věcné návaznosti právní úpravy dražeb na obecnou úpravu občanského práva. Tento koncepční nesoulad se měl prohloubit s účinností nového občanského zákoníku od roku 2014, jenž ve svém § 1771 výslovně zmiňuje dražbu jako způsob uzavření smlouvy. Uvedené má v praxi vést k rozlišování mezi veřejnými dražbami prováděnými podle zákona o veřejných dražbách a dražbami realizovanými mimo procesní rámec tohoto zákona.

Nový zákon byl přijat s cílem popsané neduhy v podobě nesouladu dosavadní právní úpravy s občanským zákoníkem eliminovat. Má také nahradit aktuální nedostatečnou úpravu dražeb prováděných elektronicky, přinést doposud absentující úpravu sankcí při porušení zásadních zákonných povinností či omezit nadbytečnou administrativní zátěž adresátů zákona. 

Společně s novým zákonem o veřejných dražbách byl ve Sbírce zákonů publikován rovněž jeho změnový zákon, tedy zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách, a to pod č. 251/2023 Sb. Ten mění pětici dalších zákonů, a sice živnostenský zákon, zákon o dani z nemovitých věcí, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o podnikání na kapitálovém trhu a katastrální zákon.

Jak již bylo (v případě prvního) uvedeno výše, oba nově publikované zákony své účinnosti nabydou dnem 1. 1. 2025.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články