Směrnice týkající se dodávání rádiových zařízení na trh

Dne 22.5.2014 byla v Úředním věstníku EU, řada L, č. 153, str. 62 an., zveřejněna směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16.4.2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Redakce
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Nová evropská směrnice pro danou oblast nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou předchozí směrnicí 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. Ta byla již několikrát podstatně změněna, a jelikož měly další změny nemalého rozsahu následovat, bylo rozhodnuto, že bude pro celkovou přehlednost přínosnější dosavadní směrnici zrušit a nahradit ji směrnicí zcela novou.

Ta tak nově stanovuje předpisový rámec pro dodávání rádiových zařízení na trh a jejich uvádění do provozu v EU, přičemž za rádiové zařízení je považován elektrický či elektronický výrobek, který záměrně vysílá nebo přijímá rádiové vlny pro účely rádiové komunikace nebo rádiového určování, nebo který je třeba doplnit příslušenstvím, například anténou, aby byl tohoto schopen. Směrnice se však nevztahuje na rádiová zařízení používaná výlučně k činnostem, které se týkají veřejné bezpečnosti, obrany a bezpečnosti státu či k činnostem státu v oblasti trestního práva, ale ani na další zařízení uvedená v její příloze I.

Zcela zásadní požadavek, k jehož naplnění má směrnice směřovat především, lze formulovat v tom smyslu, že rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby byla zajištěna ochrana zdraví a bezpečnosti osob a domácích zvířat, ale také ochrana majetku, včetně splnění cílů stanovených ve směrnici 2014/35/EU, co se týče požadavků na bezpečnost, avšak bez použití mezní hodnoty napětí. Jde rovněž o odpovídající úroveň elektromagnetické kompatibility podle směrnice 2014/30/EU.

Směrnice vstoupí v platnost dnem 11.6.2014, členské státy jsou pak povinny přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 12.6.2016. Takové předpisy pak mají být použity od 13.6.2016. S účinkem ke stejnému dni se zrušuje směrnice 1999/5/ES.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články