Poslanci nás dnes ve Sněmovně zachraňují před záplavou tunami odpadu

Sněmovna dnes ve druhém čtení projednává vládní návrh novely zákona o odpadech. Její součástí je i pozměňovací návrh poslance Ladislava Oklešťka, který přináší zásadní změny naší odpadové legislativy. Patří sem zavedení povinného třídění bioodpadů a kovu od 1. ledna 2015, zákaz ukládat na skládky recyklovatelný a využitelný odpad od roku 2023 anebo zvýšení poplatků za ukládání odpadů na skládku.

Foto: Shutterstock

„Česká republika je po dlouhých letech vyjednávání různých zájmových skupin nejblíže změně odpadové legislativy takovým způsobem, který odvrátí hrozící sankce od Evropské komise za nedodržování evropské hierarchie nakládání s odpady a za porušování evropského práva. Ministerstvo životního prostředí jednoznačně podporuje snahy poslance Oklešťka a některých výborů PSP o tak zásadní pozitivní krok směrem ke zlepšení životního prostředí, který představuje nový systém odpadové legislativy u nás. Zároveň změnou legislativy vstoupíme konečně do Evropy po boku vyspělých evropských států,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.  

Poslanecký návrh přináší několik zásadních změn systému nakládání s odpady v České republice. Patří mezi ně změna výše poplatků pro obce za ukládání komunálního odpadu na skládky. Ty od roku 2015 stoupnou za tunu odpadu odvezeného na skládku z 500 na 600 Kč. Do roku 2020 tento poplatek vzroste na 1000 Kč za tunu. Rozlišení poplatků za skládkování a za svoz odpadu občanů je v tomto případě zásadní. V případě zvýšení poplatku za skládkování se nejedná o tentýž poplatek, který platí občané obci za nakládání s odpady ročně.

„Nejedná se o plošné zvýšení poplatku pro občany za svoz odpadu, jehož současné zákonem stanovené maximum je 1000 Kč na občana za rok. Zvýšení poplatku placeného na skládce odpadů v korunách znamená, že při zvýšení poplatků za skládkování o 100 korun za každou tunu uloženého odpadu za rok by se při současné produkci odpadů zvýšil poplatek za svoz na jednoho obyvatele asi o 21 Kč ročně,“ pokračuje ministr Brabec.

Navíc se toto zdražení bude týkat jen odvozu nevytříděného odpadu. Pokud budou lidé třídit, bude odpadu v černých popelnicích méně a oni ve výsledku ušetří. „Pokud půjde tříděný odpad do barevných kontejnerů nebo na sběrné dvory, skládkovné za něj občané platit nebudou. Třídění dá navíc státu možnost, jak druhotné suroviny dál využít a recyklovat,“ vysvětluje ředitel odboru odpadů Jaromír Manhart.

Pozměňovací návrh zavádí obcím povinnost umožnit občanům třídit papír, sklo, plasty, kovy a biologicky rozložitelný komunální odpad. Od roku 2023 pak nebude možné ukládat na skládky odpad, který lze recyklovat nebo poslat k opětovnému využití. Poslanecký návrh také snižuje poplatek za skládkování nebezpečného odpadu, a to ze současných 6200 Kč za tunu za rok na 2500 Kč. Předchází tak obcházení zákona v souvislosti využívání nebezpečných odpadů jako technického zabezpečení na skládkách, na které MŽP upozorňuje Nejvyšší kontrolní úřad.

Ministerstvo životního prostředí poslanecký návrh podporuje. Umožní totiž přijmout opatření, o kterých se na MŽP v rámci pracovních skupin diskutuje přes 5 let a je potřeba je urychleně schválit, aby Česká republika dosáhla na dotace z EU pro nové programové období. 17. července se do Bruselu oficiálně předává rámec Operačního programu ŽP pro roky  2014–2020, ve kterém je možné získat na projekty týkající se odpadového hospodářství a starých ekologických zátěží podporu 462 milionů eur. Pokud bude Česko chtít tyto peníze získat, musí být pro Evropskou komisi zřetelné, že hledá cesty k omezení skládkování odpadů a dodržení nastavené odpadové hierarchie nakládání s odpady.

 

Kontakt pro více informací:

Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944, 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články