Technologický pokrok se nevyhýbá ani poli insolvence

Kolik správců se insolvenci věnuje na plný úvazek a kolik insolvenční agendu kombinuje s jinou praxí? Jakým způsobem spravují data a kterými nástroji si zjednodušují práci? Upřednostňují klasické administrativní metody, nebo jsou nakloněni i moderním IT řešením?

Foto: Fotolia

Odpovědi na tyto i mnohé další otázky přinesl výzkum na téma „Trendy v užívání informačních systémů v kancelářích insolvenčních správců“. Prostřednictvím telefonického dotazníku jsme v průběhu července a srpna zjišťovali, jak insolvenční správci organizují svou praxi a jaké jsou jejich zkušenosti s informačními systémy pro správu řízení a s legislativními databázovými systémy. V rámci výzkumu bylo osloveno celkem 489 insolvenčních správců.

První část výzkumu byla věnována organizaci práce v kancelářích insolvenčních správců. Poměrně překvapivě jen 14 % dotázaných uvedlo, že se věnují pouze insolvenci. Šestatřicet procent se mimo insolvence zabývá advokacií. Polovina správců se pak věnuje jiné činnosti. V průměru insolvenční správci obětují agendě insolvence 62 % svého profesionálního času. Vysvětlením může být mimo jiné to, že většina z nich zaměstnává průměrně tři pracovníky, se kterými na zpracování agendy svých řízení spolupracují.

V další části výzkumu jsme se zaměřili na využívání informačních systémů umožňujících snadné vyhledávání v legislativních databázích. Téměř polovina (47 %) insolvenčních správců si při práci některým z nich pomáhá. Konkrétní řešení volí převážně na základě dlouhodobých zkušeností a zvyklostí v rámci kanceláře. Zhruba pětina dotázaných při výběru právního informačního systému oceňuje možnost využívat systém nezávazně dle vlastní potřeby. Z hlediska samotné funkčnosti je pro správce stěžejní pohotovost (30 %) a rychlost vyhledávání (33 %), většina z nich proto preferuje některé z online řešení. Služby vybraného právního systému jsou pro tři čtvrtiny správců uspokojivé natolik, že nikdy nezvažovali přechod k jinému softwaru.

Spokojeno se současným stavem je i přes 70 procent dotázaných z řad správců, kteří žádný legislativní informační systém nevyužívají a ani jeho pořízení nezvažovali. Tři čtvrtiny z nich jsou přesvědčeni, že by jej nevyužili. Zájem o pořízení systému v minulosti projevilo na 23 % správců. Motivací bylo především zjistit, zda by takový systém nemohl být jejich práci přínosem. Obeznámenost s nabídkou řešení pro vyhledávání legislativních podkladů je poměrně dobrá. Na dvaatřicet procent správců jmenovalo kromě nejznámějších systémů, Codexis a Aspi, i další specializované služby. Deset procent zná alespoň Codexis a Aspi. Potenciální uživatelé od systému očekávají především preciznost a přesné vyhledávání (55 %), dále pak pohotovost (16 %), možnost sledovat změny v legislativě (10 %) a dostupnost (10 %).

Třetí část dotazníku se týkala IT řešení pro správu agendy insolvence, tedy informačních systémů umožňujících správu a práci s daty insolvenčních řízení. Z celkového počtu 489 dotázaných více než šedesát procent uvedlo, že nějaký informační systém využívá. Dva nejrozšířenější systémy, Insolvenční správce® a IR-IS, se mezi odpověďmi objevily shodně v necelé polovině případů. Zhruba dvě procenta správců pak využívají vlastního informačního systému, vytvořeného na míru vlastním potřebám.

Většina správců se při výběru informačního systému řídila doporučením svých kolegů (56 %) a kladnými referencemi (27 %). V několika případech (7 %) hrálo roli také to, který dodavatel oslovil správce jako první. V neposlední řadě jsou pak určující také osobní sympatie a zkušenosti s ostatními softwarovými řešeními. Do výběru samozřejmě vstupují i vlastnosti a konkrétní funkce daného systému. Pro většinu správců je samozřejmě důležitá celková jednoduchost ovládání (54 %) a přehledné uživatelské rozhraní (39 %). Mimo to oceňují automatické funkce systému (20 %), hlídání důležitých termínů (20 %) a vnější úložiště dat, díky kterému data nezatěžují jejich vlastní počítač (10 %). Naprostá většina (85 %) uživatelů informačních systémů je přitom se svou volbou spokojena natolik, že přechod na jiný systém nezvažovali ani nezvažují.

Přes 80 % správců, kteří v současné době žádný systém nevyužívají, jeho pořízení v poslední době ani nezvažovalo. Buď jim lépe vyhovuje jejich vlastní způsob organizace administrativy (35 %) nebo jej nevyužijí například pro malý objem řízení ve správě (18 %). S nabídkou na trhu informačních systémů pro insolvenční správce přitom obeznámeni jsou. Dva nejrozšířenější systémy, Insolvenčního správce® a IR-IS, jmenovalo více než 60 % dotázaných. Od systému by potenciální zájemci očekávali především jednoduché ovládání (24 %). Pro 18 % dotázaných je zajímavá možnost online sdílení dat a propisování údajů mezi jednotlivými sekcemi systému. Zhruba desetina by ocenila efektivní nástroj pro hlídání termínů.

Jak je patrné, prostoupení moderními informačními technologiemi se nevyhýbá ani oblasti insolvence. Vzhledem k množství dat a dokumentů, které správci musí v rámci insolvenčního řízení zpracovávat, je využití systémů zrychlujících vyhledávání právních předpisů nebo usnadňujících organizaci dat logickým krokem. S ohledem na rozšiřující se požadavky na využívání elektronické komunikace mezi subjekty insolvenčního řízení lze předpokládat, že se správci budou cestou komplexních IT řešení ubírat ve stále větší míře. 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články