Začíná hlasování o dvanáctý Zákon roku

Už podvanácté bude odborná veřejnost vybírat legislativní počin minulého roku. V anketě Zákon roku 2020 organizátoři hledají nejlepší normu, která má pozitivní dopad na podnikání v Česku.

V letošním ročníku je pět nominovaných. Hlasování probíhá do 11. 4. 2021 a vyhlášení proběhne online 20. 4. 2021. Anketu Zákon roku organizuje tradičně poradenská společnost Deloitte a její advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu opět převzaly Hospodářská komora ČR, Česká advokátní komora a Komora daňových poradců ČR. V nominační radě zasedly dvě desítky autorit z různých oblastí nejen podnikání. Do veřejného hlasování vybraly těchto pět nominovaných:

  • Univerzální způsob identifikace v on-line prostředí (zákon o bankovní identitě)
  • Bezplatný přístup k technickým normám (novela zákona o technických požadavcích na výrobky) 
  • Flexibilnější pracovněprávní vztahy (novela zákoníku práce)
  • Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty – loss carryback (zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru)
  • Předvídatelná pravidla hospodaření s vodou v době sucha (novela vodního zákona)

„Letošní ročník Zákona roku věnujeme environmentální regulaci, která získává existenční význam pro celá hospodářská odvětví. Probíhají přípravy eventů, kterými tuto zásadní oblast podnikatelské regulace veřejnosti přiblížíme. Jsem proto rád, že se v anketě mezi pěti nejlepšími legislativními počiny roku 2020 umístila i nominace v oblasti ochrany vod. Jednotný přístup většinové podnikatelské veřejnosti zásadně ovlivňuje vývoj další regulace. Diskuse a posilování konsensu o tom, jaká podnikatelská regulace je prospěšná, je proto nutným předpokladem pro dobré podnikatelské prostředí,“ říká Tomáš Babáček, předseda Nominační rady Zákon roku a partner Deloitte Legal.

„Je velmi pozitivní, že i rok poznamenaný pandemií Covidu-19 přinesl tolik kvalitních a pro podnikatele užitečných zákonů. Zejména směrem k byznysu je to signál, že ani krize nejsou překážkou přípravy předpisů, které mohou výrazně zefektivnit a zlepšit podnikání v České republice,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

„Letošní výběr nominovaných zákonů je opravdu velmi zajímavý, vysoce aktuální a v řadě případů ukazuje, jak je užitečná spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem na poli legislativy. Počínaje zákonem o bankovní identitě, který přináší velmi praktickou možnost využití elektronické bankovní identifikace jako oficiální státem uznané identifikace občanů, přes zákon umožňující zpětné uplatnění daňové ztráty, který je mimořádně aktuální s ohledem na hospodářskou situaci způsobenou Covidem‑19, až po novelu vodního zákona, která si klade za cíl vytvořit systém preventivních a operativních opatření pro zajištění přístupu k vodě, která se stává nedostatkovou komoditou,“ dodává Robert Němec, místopředseda České advokátní komory.

„Zákon umožňující zpětné uplatnění ztráty splňuje všechny atributy, které má zákon roku mít. Jde o moderní, podnikatelsky orientované a ekonomicky logické řešení nejen současné nelehké situace, ale i jiných podobných situací typu požár, povodeň či ztráta trhu. Mohou je využít jak velcí tak i malí podnikatele. Jde o také kvalitní normu z hlediska legislativního. Při přípravě normy bylo vzorně komunikováno s odbornou veřejností a i díky tomu to výrazně zjednoduší a usnadní její zavedeni do praxe.  Z dlouhodobého hlediska je její dopad do státního rozpočtu neutrální,“ komentuje jednu z nominací Jiří Nesrovnal, člen Prezidia Komory daňových poradců ČR. 

Hlasování probíhá fyzicky v prostorách jednotlivých partnerů, organizátora a na webu www.zakonroku.cz

Nominace

Bezplatný přístup k technickým normám
 (novela zákona o technických požadavcích na výrobky)
 

Předpis

Zákon č. 526/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

Autor

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Zdůvodnění

Přístup k závazným technickým normám je nově zdarma. Je tak narovnán pokřivený a ústavně nekonformní stav, kdy bylo nutno platit za přístup k normám, na které odkazují právní předpisy a jsou všeobecně závazné. 

 

Flexibilnější pracovněprávní vztahy
 (novela zákoníku práce)

Předpis

Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

Autor

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Zdůvodnění

Novela reaguje na potřeby pracovního trhu a upřesňuje řadu dosud problematických oblastí.  Vyjasňují se pravidla pro doručování písemností (např. výpovědi) a napravují se dříve excesivní podmínky pro automatický přechod zaměstnanců k novému přejímajícímu zaměstnavateli. Více zaměstnanců může sdílet jedno pracovní místo a odstraňují se nerovnosti dané v praxi mezi některými skupinami zaměstnanců při výpočtu a čerpání dovolené. 

 

Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty (loss carryback)

(zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru)

Předpis

Zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

Autor

Ministerstvo financí 

Zdůvodnění

Podnikatelé mohou nově získat potřebné finanční prostředky vrácením daně zaplacené v minulosti, pokud před nástupem pandemie dosahovali zisku, a nyní jsou ve ztrátě. Je to významná a rychlá pomoc nejen v době pandemie, ale systémový nástroj pro řešení i budoucích možných výkyvů v hospodaření malých i velkých firem, navíc dlouhodobě rozpočtově neutrální. Vznik nástroje byl příkladně konzultován s odbornou veřejností (zejm. Komorou daňových poradců, Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací malých a středních podniků a živnostníků) a finanční správa souběžně s ním přejala související poslední judikaturu Nejvyššího správního soudu.

 

Předvídatelná pravidla hospodaření s vodou v době sucha
 (novela vodního zákona)

Předpis

Zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Autor

Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí

Zdůvodnění

Budou vznikat státní a regionální „plány pro sucho“ a další preventivní i operativní opatření pro zajištění přístupu k nedostatkovému statku, kterým se voda stává. Řízený a transparentní přístup k vodě je existenční potřebou většiny hospodářských provozů a všech občanů v zemi. 
Komentáře členů nominační rady:

Štěpán Holub, partner advokátní kanceláře Holubová advokáti:

V roce 2020 došlo ke značné korozi právního řádu, kdy bylo výrazně omezeno nejen právo podnikat, ale základní práva a principy právního státu vůbec. Nepřehledná a příliš rychle se měnící smršť nových opatření vlády a ministerstva zdravotnictví vedla k tomu, že značná část populace rezignovala na snahu pravidlům vůbec porozumět.  Nastavení ankety to neumožňuje, ale jinak by vhodným kandidátem byl odvážný dubnový rozsudek Městského soudu v Praze, který na návrh Ondřeje Dostála zrušil některá opatření ministerstva zdravotnictví.  Tento rozsudek byl výrazným signálem, že i v nouzovém stavu je nutno dodržovat základní pravidla při vydávání právních norem, a zcela jistě nás tak ochránil před ještě větší krizí právního řádu v České republice.

Irena Trunečková, členka kontrolní komise CIoD:

„Zákon o bankovní identitě dle nás významně přispěje k transparentnosti i v on-line prostředí, umožní poctivým získat kvalitní, rychlé a dostupné služby na světové úrovni, a zabrání organizacím či jednotlivcům v zastírání nekalého trestného jednání, zejm. v legalizaci výnosů z trestné činnosti.“

Členové nominační rady:

Mgr. Tomáš Babáček LL.M

Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář

Kamil Blažek

Legislativní rada malých a středních podniků

JUDr. Marie Brejchová, LL.M

Unie podnikových právníků ČR, z.s., právník PRE, a.s.

Miroslav Chochola

Epravo.cz

JUDr. Monika Čírtková

AK JUDr. Monika Čírtková

Mgr. Martin Drtina

Šéfredaktor, Právní rádce

Ing. Radek Hacaperka

APPLiA CZ – Sdružení výrobců spotřebičů

Filip Hanzlík 

Česká bankovní asociace

Mgr. Štěpán Holub

Holubová advokáti s.r.o.

Mgr. Jan Januš

Info.cz

Mgr. Veronika Ježková

Pro bono aliance, vedoucí týmu AdvoCats for Women

Mgr. Pavel Jiříček

Transparency International – Česká republika, o.p.s.

Ing. Soňa Jonášová

Institut Cirkulární Ekonomiky

Mgr. František Korbel, Ph.D

Havel & Partners, VŠ učitel na PrF UK, člen Legislativní rady vlády

Ing. Radka Mašková, FCCA, MBA

Deloitte Advisory s.r.o.

Ing. Alois Míka

ČSOB

Ladislav Minčič

Hospodářská komora ČR

Mgr. Ivona Mottlová

Svaz měst a obcí ČR

Václav Nekvapil

British Chamber of Commerce Czech Republic

Mgr. Robert Němec, LL.M.

České advokátní komory

Ing. Jiří Nesrovnal

Komora daňových poradců ČR

Ing. Mgr. Tereza Petrášová

Deloitte Advisory s.r.o.

JUDr. Barbara Pořízková

Nejvyšší správní soud

Ing. Tomáš Prouza, MBA

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

JUDr. Hana Rýdlová

Bulletin advokacie

JUDr. et PhDr. Karel Šimka, LL.M., PhD

Nejvyšší správní soud

Mgr. Jan Slanina

Česká leasingová a finanční asociace

Radek Špicar, M. Phil

Svaz průmyslu a dopravy ČR

JUDr. Irena Trunečková

The Czech institute of Directors

Ing. Alžběta Vejvodová

Zástupkyně šéfredaktora, Ekonom

Mgr. Lukáš Zapletal

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.

Ing. Vilém Žák

Ředitel a člen představenstva SOVAK ČR

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři