Opravné položky k pohledávkám Zdroj: Fotolia

Opravné položky k pohledávkám

V obchodním styku často dochází k situacím, kdy pohledávky nejsou uhrazené dlouhou dobu po splatnosti. Důvodů může být hned několik, a to od platební neschopnosti dlužníka, účelného jednání, až po neshody ohledně výše faktury. Dopad je však u všech těchto situací stejný: věřiteli zůstává v rozvaze pohledávka, která může zkreslit věrný obraz účetnictví společnosti.

bnt attorneys-at-law s.r.o.

bnt attorneys-at-law s.r.o.

advokátní kancelář

bnt attorneys-at-law s.r.o.

advokátní kancelář

Každá účetní jednotka by proto měla minimálně při účetní závěrce posoudit, zda by k pohledávkám, které jsou několik měsíců po splatnosti, měla vytvořit opravnou položku na snížení účetní hodnoty pohledávky. U snížení hodnoty se jedná o přechodný stav, jelikož je ještě šance, že dojde k úhradě před uplynutím promlčecí lhůty.

Opravné položky lze přitom vytvářet dvěma různými způsoby, a to jako zákonné – daňové, anebo účetní.

Zákonné, neboli daňově uznatelné opravné položky se řídí zákonem o rezervách, který jasně stanovuje do jaké výše a za jakých podmínkek vytvořit opravně položky tak, aby byly daňově uznatelné a mohly být uplatněny v daňovém přiznání. Účetní snížení hodnoty pohledávky je spojeno s minimem omezení, jelikož nemají dopad na daňový základ. Vytváří se v době, kdy subjekt zjistí, že dlužník je v platební neschopnosti. Tyto opravné položky jsou tvořeny povinně z důvodu zabránění zkreslení věrného obrazu účetnictví. Zásadní rozdíl mezi zákonnými a účetními opravnými položkami je ten, že zákonné jsou daňově uznatelné a účetní nikoliv.

Mají-li být vytvořeny k pohledávkám opravné položky, musí být splněny tyto podmínky:

  • pohledávky musí být po splatnosti,
  • nesmí být promlčeny (po dobu soudního řízení promlčecí lhůta neběží),
  • musí být vedeny v účetnictví,
  • nesmí být účetně odepsány,
  • musí být při vzniku zdanitelným výnosem.

Opravné položky se vykazují ve výkazu zisků a ztrát, rozvaze a příloze. V příloze k účetní závěrce uvádí výši opravných položek na začátku a na konci účetního období a jejich zvýšení či snížení během účetního období malé a mikro účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, a velké a střední účetní jednotky.

V případě, že pominou důvody existence opravné položky, musí být buď částečně, nebo zcela rozpuštěna. Ví-li účetní jednotka, že je snížení definitivní, nahradí opravnou položky jednorázový odpis.


Zdroj: BNT journal

účetnictví účetní jednotka pohledávka

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články