Seznamte se s novelou zákona o daních z příjmů

Poslanecká sněmovna schválila dne 13. ledna 2017 návrh zákona, kterým se mimo jiné mění zákon o daních z příjmů. Návrh zákona vrátil Senát Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Navrhovaná účinnost je od 1. dubna 2017 s tím, že některé změny budou fakticky účinné již od 1. ledna 2017, jiné budou platné pro zdaňovací období započaté 1. dubna 2017 a později, takže pokud je zdaňovacím obdobím kalendářní rok, budou účinné poprvé pro období roku 2018 a některé naopak až od 1. ledna 2018. Považujeme za důležité Vás informovat o následujících novinkách.

Senior Tax Consultant, bnt attorneys-at-law s.r.o.
Foto: Fotolia

Daň z příjmů fyzických osob

Osvobození příjmů z prodeje podílů v obchodní korporaci se nebude vztahovat na příjem z úplatného převodu podílu, který odpovídá zvýšení nabývací ceny podílu člena nepeněžitým plněním ve prospěch vlastního kapitálu (vklad nemovité věci) učiněného do 5 let před prodejem. Tato změna by měla platit již pro zdaňovací období 2017 a pro výpočet časového testu by se měl stát rozhodným okamžikem okamžik úplatného převodu.

Do pětiletého časového testu pro osvobození se bude od roku 2018 započítávat doba vlastnictví zůstavitele v případě prodeje podílu nabytého děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.

Dále má dojít k omezení maximální částky výdajů uplatňovaných procentem z příjmů. Paušální výdaje se budou uplatňovat pouze z 1 mil. Kč, současně ale bude možné uplatnit daňové zvýhodnění a slevu na manželku. Pro rok 2017 bude dána možnost volby - bude možné buď uplatňovat výdaje po staru, tzn. ze 2 mil. Kč bez možnosti daňového zvýhodnění a slevu na manželku nebo po novu z 1 mil. Kč s uplatněním daňového zvýhodnění a slevy.

Ode dne účinnosti novely bude možný odpis technického zhodnocení hrazeného ekonomickým uživatelem (podnájemcem). Doposud mohl daňově odepisovat pouze nájemce.

Daň z příjmů právnických osob

Od 1. ledna 2018 bude možné podat žádost o závazné posouzení způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny.

Dále má dojít k osvobození příjmu z podílu na zisku vyplaceného svěřenskému fondu nebo rodinné fundaci; doposud nebylo možné aplikovat osvobození na převody zisku. Nově totiž budou svěřenské fondy a rodinné fundace doplněny do definice mateřských společností. Tím bude zamezeno tomu, aby v případě, kdy je do svěřenského fondu či rodinné fundace vyčleněn podíl na obchodní korporaci, byl příjem z dividend či podílů na zisku zdaněn jak při výplatě od obchodní korporace do svěřenského fondu, tak podruhé při výplatě podílů na zisku ze svěřenského fondu obmyšlenému.

Konečně dojde ke změně v otázce vracení záloh na podíl na zisku – povinnost vrátit zálohu bude mít nový nabyvatel podílu, nikoli původní vlastník, kterému byla záloha vyplacena.

Zdroj: BNT journal

Kontakt na autora: lenka.zachardova@bnt.eu

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články