OSN. Místo, kde tvoříme právo - I. část

Série na sebe navazujících článků je náhledem do teoretické i praktické roviny problematiky zahrnující soudobé záležitosti OSN. Autor se v průběhu měsíce července při příležitosti 47. zasedání Komise pro mezinárodní obchodní právo OSN účastnil této session jako reprezentant the European Law Students‘ Association.

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Foto: Fotolia

Série článků s názvem "OSN. Místo, kde tvoříme právo." bude věnována v prvé řadě seznámení se samotnou Organizací spojených národů, s mezinárodními problémy, které tíží členské státy OSN, exkurzem do výstupů z jednání Komise a jejich dopady na mezinárodní obchodní právo. Závěrem se budeme věnovat problematice Rule of law, která se zásadně dotýká každého jednotlivého členského i nečlenského státu OSN, a jeho dopady na řízením státu.

Při své cestě se autor měl možnost setkat s mnoha zajímavými lidmi, jejichž podněty a myšlenkové výstupy jsou zapracované do samotného textu. Byli jimi například zaměstnanci OSN, zástupce UN Department for Peacekeeping Operations, zástupce UN Office of Legal Affairs a vyučující a studenti z Yale University.  

 

United Nations (OSN)

United Nations neboli Organizace spojených národů je mezinárodní organizace celosvětového rozměru čítající necelých 200 členských států. Něž přejdeme ke konkrétním záležitostem týkajícím se dílčích orgánů OSN a jejich činnosti, je nezbytné seznámit se s historií organizace jako takové. 

OSN byla založena 24. října 1945 v San Franciscu, a to přijetím Charty OSN. V této souvislosti je nutno se ptát, proč není hlavní sídlo OSN situováno právě na západním pobřeží USA? Nabízí se hned několik možných odpověď, z nichž lze vybrat tu nejvíce relevantní soudobé situaci. Bylo veřejně známo, že sídlo OSN se stane diplomatickým a multikulturním centrem celé naší planety a široká veřejnost byla odhodlána na toto volání reagovat. Newyorští magnáti a developeři již investovali do rozvoje města New York miliardy dolarů a s takovým výhledem do budoucnosti, kdy se majoritní politické a diplomatické centrum přesune na východní pobřeží Států, se za žádnou cenu nemínili smířit. Za významné podpory Rockefellerovy nadace vzniklo sídlo OSN na půdě města New York, která byla OSN touto iniciativou darována a v současnosti je mezinárodním územím. Můžeme tedy jen přemýšlet zda by byl New York světovou metropolí i bez budovy OSN situovanou na východním pobřeží.

Centrála OSN, neboli UN Headquarters prochází v současné době restrukturalizací spolu se slavnou General AssemblyHall. Všechna oddělení se z hlavní budovy přesunula kvůli rekonstrukci do okolních budov a ve finální fázi se do centrály bude vracet jen samotné jádro organizace čítající generálního tajemníka, jemu přímo podřízené zaměstnance a Sekretariát OSN, který slouží jako administrativní podpora. Sekretariát je klíčovým orgánem OSN, jelikož poskytuje veškerou dokumentaci, analyzuje činnosti všech orgánů OSN a kontroluje činnosti jednotlivých orgánů a oddělení napříč OSN. V čele Sekretariátu stojí Generální tajemník OSN, který je volen Valným shromážděním OSN na návrh Rady bezpečnosti. Personálně čítá Sekretariát přes 43 000 zaměstnanců podílejících se na jeho činnosti ve všech koutech světa.

UNCITRAL

V oblasti modernizace a harmonizace mezinárodního obchodního práva vykonává největší podíl účasti Komise pro mezinárodní obchodní právo OSN (UNCITRAL). Komise se činností OSN v oblasti obchodního práva zabývá již 40 let. Primárním cílem Komise je harmonizovat pravidla mezinárodního obchodu, která vedou k rychlejšímu hospodářskému růstu, vyšším životním standardům a novým možnostem v oblasti komerce. Za účelem celosvětového dosažení těchto možností vytváří UNCITRAL moderní, férová a harmonizační pravidla koordinující mezinárodní obchodní transakce.

Členské státy UNCITRAL jsou vybírány z členských států OSN a všechny společně reprezentují rozdílné právní tradice a úrovně ekonomického rozvoje. Tento systém diferenciací se může zdát z jistého úhlu pohledu jako možný přínos pro budoucí vývoj organizace v oblasti předávání zkušeností a způsobů harmonizačního vývoje. Realita je ale v mnohém odlišná. Přílišná různorodost mezi členskými státy OSN vede k nesouladu a nízké možnosti nalezení společné řeči v mnoha oblastech mezinárodní spolupráce a politiky. S narůstajícím počtem členů OSN se tato pomyslná propast mezi státy rozšiřuje a dorůstá nepředstavitelných rozměrů. Organizační prvky, které napomáhají tyto problémy řešit jsou například snížení hlasovacího kvora z jednomyslného na většinové. Možnost dosáhnout 100% shody se při hlasování stává spíše raritou. Tuto skutečnost můžeme prezentovat na příkladu vytvoření aktivní armády OSN, která bude schopna v případě vojenského konfliktu na území členského státu zasáhnout. S tímto postupem však vyjádřili nesouhlas zejména malé rozvojové africké státy, které se primárně obávají, že tímto způsobem bude dosaženo vojenského obsazení jejich území. Je vcelku oprávněné, že se tyto státy s takovými obavami nechávají slyšet, nicméně OSN je od svého založení organizací mírovou, a v tomto směru jsou tedy obavy výše zmíněných států v současné době zcela neoprávněné.

World Bank a řešení sporů

Světová banka, neboli World Bank, je institucí, která zabezpečuje finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se státům. Cílem tohoto úsilí je snížit světové procento chudoby a zajistit stejné životní podmínky a standardy po celém světě. Jaké země jsou ale podle World Bank těmi nejvhodnějšími pro řešení právních problémů? Pokud hledáme zemi, kde je jednoduché vyřešit komerční spor při realizaci podnikatelských záměrů, je jí Lucembursko následované Korejskou republikou a Irskem, kde časová dotace pro řešení komerčního sporu nepřesahuje 300 dnů. Za prosazením smluvního závazku ale rozhodně necestujte do Středoafrické republiky, kde Vás nesmírně nákladné řízení pozdrží přibližně 1800 dnů.

Rozhodčí a mediační spory je nejlépe řešit ve východní Evropě a střední Asii následované východní Asií a Pacifikem. Je vcelku logické, že je mediace a rozhodčí řízení v této části planety upřednostňováno. Japonská soudní řízení nedosahují konce a i bagatelní záležitosti se táhnou přes rok. Soud má dle zákona povinnost hned po prvním slyšení jednání odročit na dobu jednoho roku, aby měly strany dostatek času vzájemný spor vyřešit. Časová náročnost mediace je v této oblasti kolem 40 týdnů.

Průzkumy prokázaly, že žalobní nároky menšího rozsahu jsou extrémně důležité zejména pro ženy, jelikož jsou to právě ženy, které dle průzkumů vlastní spíše menší podniky a vedou užší business. Ve více než 11 ekonomikách má výpověď poskytnutá ženou menší váhu, než výpověď poskytnutá mužem. Zajímavostí je, že v Demokratické republice Kongo potřebují ženy svolení manžela, pokud chtějí podat žalobu, a to z jakéhokoli právního důvodu.

S rovnoprávností pohlaví se moderní Evropa a Amerika již vypořádaly, nicméně jsme v tomto ohledu svědky bizarních výsledků ze strany nadnárodních úřadů. Byť s dobrým úmyslem jsou tato opatření imperfektní a jejich jediným účinkem bude snížení efektivity jimi postižených veřejných i privátních pracovišť. Jako jednu z forem zrovnoprávnění žen s muži na mezinárodní úrovni a zajištěním rovných příležitostí ustanovilo Valné shromáždění OSN entitu s názvem UN Women. Hlavními činnostmi této entity je podpora mezivládních organizací jako je například Komise pro status žen, a to v oblasti právních formulací, politiky, globálních standardů a norem. Cílem UN Women je též pomoci členským státům s implementací těchto standardů do právních systémů a poskytovat těmto zemím technickou a finanční podporu. Otázkou ale je, zdali taková iniciativa pro rovnoprávnost práv žen není v jistých oblastech zbytečná. Generální tajemník OSN Ban Ki-moon na zasedání UN Women prohlásil: ,,Pokud bude počet zaměstnaných žen v OSN dále stoupat, budeme muset zavést iniciativu UN Men." Poměr zástupců ženského a mužského pohlaví v OSN je 90 ku 10.

 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu