Komentář k NOZ: § 18 - Osoby

Část první, hlava II, díl 1. Osoby - § 18: Osoba je fyzická, nebo právnická.

Foto: Fotolia

Komentář

Nový občanský zákoník respektuje základní členění osob (subjektu práv a povinností) na osoby fyzické a právnické, pro něž zavádí společnou obecnou charakteristiku osob v právním slova smyslu, a to v ustanoveních § 15 až 18.

Zákon bere na vědomí člověka jako subjekt přirozených práv, kterého právo uznává (existuje na právu nezávisle) a případně reguluje. Terminologicky se v zákoně ztotožňuje pojem fyzická osoba a člověk. Nicméně v odborné právní literatuře se vede diskuze nad správností synonymního zaměňování těchto pojmů. Samozřejmě v jednotlivých paragrafech pracuje zákon s pojmy jako je dítě, nezletilý, manžel, zůstavitel atd.

Koncepce právnické osoby stojí na zákonném prohlášení právnické osoby jako subjektu práva (§20 odst. 1 NOZ). Důvodová zpráva hovoří o právnických osobách jako o „uměle vytvořených proto, aby sloužily zájmům člověka, nikoliv proto, aby mu byly ve všem postaveny naroveň. Rovnost fyzických a právnických osob přichází v úvahu jen v majetkových otázkách, a to ještě ne ve všech.“ Zákon rozlišuje právnické osoby soukromého práva a veřejnoprávní právnické osoby (§ 20 odst. 2 NOZ). 

Pozornosti nesmí uniknout velmi důležitá přechodná ustanovení obsažená v části páté NOZ, která vymezují právní postavení osob ze současného právního pohledu. Z hlediska právnických osob je významný především oddíl 4, který reflektuje rozdílnost úpravy předchozí a nové, stanovuje přechodná období a další pravidla.

Právní stav komentáře k 1.1.2014

Související předpisy
  • důvodová zpráva k NOZ
  • LZPS, Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
Související pojmy
  • člověk, manžel, dítě, nezletilý

Související ustanovení

  • § 3, 4, §23 a násl., §118 a násl., § 443 a násl., 1453 a násl., § 3019, 3024, 3025, 3041 a násl.
Podle právní úpravy do 31. 12. 2013
  • Související ustanovení: § 7 až 17 a § 18 až 21 Občanského zákoníku ve znění účinném do 31. 12. 2013
  • Související předpisy: zákon č. 40/1964, Občanský zákoník, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném do 31. 12. 2013

Z literatury

  • KNAPPOVÁ, Marta, Jiří ŠVESTKA a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2005, 3 v. ISBN 8073571277.;
  • NESNÍDAL, Jiří. Občanský zákoník: s komentářem: zákon č. 89/2012 Sb.: 1. obecná část (§ 1 až § 654), 2. rodinné právo (§ 655 až § 975), 3. absolutní majetková práva (§ 976 až § 1720). Český Těšín: Poradce, 2012, 320 s. ISBN 978-807-3653-361.
Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články