Komentář k NOZ: § 22 - Osoba blízká

§ 22 (1) Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Foto: Fotolia
(2) Stanoví-li zákon k ochraně třetích osob zvláštní podmínky nebo omezení pro převody majetku, pro jeho zatížení nebo přenechání k užití jinému mezi osobami blízkými, platí tyto podmínky a omezení i pro obdobná právní jednání mezi právnickou osobou a členem jejího statutárního orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje jako její člen nebo na základě dohody či jiné skutečnosti.

Komentář

V § 22 odst. 1 nový občanský zákoník přejímá znění § 116 starého zákona. Celá koncepce stojí na vymezení v první řadě osob blízkých, ve smyslu příbuzenského vztahu, a za druhé osob tzv., „jiných osob v poměru rodinném nebo obdobném“, které musejí subjektivně pociťovat újmu způsobenou jednomu jako svoji vlastní újmu. Na vyvratitelné právní domněnce stojí nově přibytá další skupina osob blízkých, tj. „sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí“.

Ustanovení občanského zákoníku o osobách blízkých má obecnou působnost, je využívané i v jiných právních odvětvích v případech, kdy nemají své vlastní zákonné vymezení.

V druhém odstavci tohoto paragrafu nalezneme konstrukci, podle níž se stejně jako u poměru osob blízkých postupuje i u poměru k právnické osobě a to v případech, kdy je právnická osoba jinou osobou podstatně ovlivňována. Toto platí při ochraně majetkových práv třetích osob.

 

Právní stav komentáře k 1.1.2014


Související předpisy
  • důvodová zpráva k NOZ
  • OSŘ, TrZ, TrŘ, ZOK
Související pojmy
  • lidi jemu blízkých, blízký příbuzný, členové rodiny
Související ustanovení
  • § 126 a násl. OSŘ, § 55 odst. 1 ZOK
Podle právní úpravy do 31. 12. 2013
  • Související pojmy: Osoby blízké, příbuzenství, domácnost, registrované partnerství
  • Související ustanovení: § 116, 117 Občanského zákoníku, § 126 a násl. OSŘ, oba ve znění účinném do 31. 12. 2013
  • Související předpisy: zákon č. 40/1964, Občanský zákoník, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném do 31. 12. 2013
Z literatury
  • KNAPPOVÁ, Marta, Jiří ŠVESTKA a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2005, 3 v. ISBN 8073571277.;
  • NESNÍDAL, Jiří. Občanský zákoník: s komentářem: zákon č. 89/2012 Sb.: 1. obecná část (§ 1 až § 654), 2. rodinné právo (§ 655 až § 975), 3. absolutní majetková práva (§ 976 až § 1720). Český Těšín: Poradce, 2012, 320 s. ISBN 978-807-3653-361.
Hodnocení článku
70%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články