Komentář k NOZ: § 33 - Souhlas k výdělečné činnosti

(1) Udělí-li zákonný zástupce nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti, souhlas k samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti, stává se nezletilý způsobilý k jednáním, jež jsou s touto činností spojena. K platnosti souhlasu se vyžaduje přivolení soudu. (2) Přivolení soudu nahrazuje podmínku určitého věku, je-li stanovena pro výkon určité výdělečné činnosti jiným právním předpisem. (3) Souhlas může zákonný zástupce odvolat jen s přivolením soudu.

Komentář

Ačkoliv nový občanský zákoník nadále zakazuje nezletilcům mladším patnácti let nebo těm, kteří ještě nedokončili povinnou školní docházku, závislou práci (§ 34 NOZ), dovoluje za stanovených podmínek nezletilcům provozování samostatného obchodního závodu nebo jiné obdobné výdělečné činnosti. Konkrétně ustanovení tohoto paragrafu zakládá částečnou svéprávnost nezletilce k samostatnému provozování obchodního závodu, souhlasil-li s tím jeho zákonný zástupce. Provozem obchodního závodu či jinou samostatnou výdělečnou činností je nutné chápat činnost provozovanou za účelem dosažení zisku, ať už na základě živnosti či založením osobní obchodní společnosti nebo výkonem nějakého, např. uměleckého, povolání. Souhlas, jako nezbytný předpoklad, může být učiněn ve formě jednostranného prohlášení adresovaného nezletilému. Vždy musí mít zákonný zástupce na paměti zájem dítěte. Ten je zde chráněn i nezbytným přivolením soudu, jenž zkoumá individuální rozumovou a volní vyspělost nezletilce k provozování závodu či jiné obdobné výdělečné činnosti. Následně tento souhlas nahrazuje podmínku určitého věku stanovenou speciálními právními předpisy, tak jak je např. stanoveno v živnostenském zákoně, který požaduje pro provozování živnosti fyzickými osobami dosažení věku 18 let. Odstavec třetí tohoto ustanovení doplňuje tento institut i o následné odvolání souhlasu uděleného zákonným zástupcem. Opět je nutností rozhodnutí soudu.

 

Právní stav komentáře k 1. 1. 2014


Související předpisy
  • důvodová zpráva k NOZ
  • 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
  • 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů
  • 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Související ustanovení

  • § 31, 502 NOZ, § 6 odst. 1 písm. a) ŽZ, § 121 a násl. ZoZ
Související pojmy
  • nezletilí, přiznání svéprávnosti, obchodní závod, výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti
Podle právní úpravy do 31. 12. 2013
  • Související předpisy: zákon č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném do 31. 12. 2013
Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.
Mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.

Započítávají se mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu do průměrného výdělku, a tedy zvyšují průměrný výdělek na výpočet dovolené, příplatků za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i placených překážek v práci, či nikoliv?

Kolektiv autorů
Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním
Dluh pohledávka vykonatelnost rozsudek vymožení

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním

V tomto článku se budu zabývat tím, jak se v praxi řeší situace úspěšného žalobce, který vymohl pohledávku za žalovaným (povinným) na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně dovolacím soudem zrušen, a to především ve světle ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále jen „OSŘ“) a přezkumu ústavnosti tohoto ustanovení Ústavním soudem.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu