Komentář k NOZ: § 61, 62, 63 - Opatrovník

Pokračování komentovaných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., tentokrát těch, která se týkají jmenování opatrovníka osobě omezené ve svéprávnosti.

§ 61 - Rozhoduje-li soud o omezení svéprávnosti člověka, může osoba jím povolaná za opatrovníka navrhnout, aby byla opatrovníkem jmenována; pokud návrh nepodá, zjistí soud její stanovisko. Je-li tato osoba způsobilá k opatrovnictví, soud ji s jejím souhlasem opatrovníkem jmenuje.

§ 62 - V rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka. Při výběru opatrovníka přihlédne soud k přáním opatrovance, k jeho potřebě i k podnětům osob opatrovanci blízkých, sledují-li jeho prospěch, a dbá, aby výběrem opatrovníka nezaložil nedůvěru opatrovance k opatrovníkovi.

§ 63 - Opatrovníkem nelze jmenovat osobu nezpůsobilou právně jednat nebo osobu, jejíž zájmy jsou v rozporu se zájmy opatrovance, ani provozovatele zařízení, kde opatrovanec pobývá nebo které mu poskytuje služby, nebo osobu závislou na takovém zařízení.

Komentář

V otázce ustanovení opatrovníka při omezení svéprávnosti je v novém občanském zákoníku promítnuta do ustanovení § 61 právní úprava nového institutu předběžného prohlášení § 38 a násl. Na soud je kladen požadavek, aby v rámci řízení o omezení svéprávnosti vždy zjišťoval, zda bylo předběžné prohlášení sepsáno či nikoliv. Pokud je pro předběžné prohlášení využita forma veřejné listiny, má soud jednodušší práci, neboť v takovém případě je dle notářského řádu (§ 35a odst. 1 písm. c) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů) předběžné prohlášení zaznamenáno do seznamu vedeného v elektronické podobě u notářské komory. Jsou zde uvedeny osobní údaje toho, kdo je prohlášením určen, aby se stal opatrovníkem, tedy jeho jméno, příjmení, datum narození a bydliště (§35e zákona o notářích a jejich činnosti). Soud se tedy obrátí v rámci zahájeného řízení o omezení svéprávnosti s žádostí (dálkovým přístupem) na notářskou komoru, která mu sdělí, zda prohlášení je evidováno či nikoli. Pokud soud nezjistí existenci předběžného prohlášení v evidenci u notářské komory, musí ještě zkusit zjistit od okruhu blízkých osob, zda nebylo prohlášení sepsáno formou soukromé listiny (s datem a podpisy dvou svědků) a případně požádat o jeho předložení. Předběžným prohlášením je soud vázán, proto bude zjišťovat stanovisko osoby označené v prohlášení, zda souhlasí s tím, že by jí soud jmenoval opatrovníkem. Samozřejmě takto určený opatrovník musí splňovat zákonné požadavky na něj kladené dle § 63. Tedy být osobou plně způsobilou právně jednat, která bude náležitě hájit zájmy opatrovance, tzn., její zájmy nesmí být v rozporu se zájmy opatrovance. V opačném případě zákon pamatuje na možnost ustanovit tzv. kolizního opatrovníka (§ 460). Dle obecných ustanovení k opatrovnictví NOZ striktně stanoví, že opatrovanci lze jmenovat pouze jednoho opatrovníka, to neplatí u opatrovníka pro správu jmění.

V ustanovení § 62 následně zákon pamatuje na situaci, kdy předběžné prohlášení nebylo učiněno. Jelikož nová právní úprava dává přednost vůli opatrovance, musí se v této situaci soud v rozhodnutí o omezení svéprávnosti řídit při jmenování opatrovníka přáním opatrovance či osob opatrovanci blízkých. Soud dále bude muset zkoumat zájmy osob blízkých, tak aby byl ochráněn opatrovanec a nedošlo ke střetu zájmů. Jednotlivá práva a povinnosti opatrovníka stanovuje NOZ blíže v ustanoveních § 465 a násl.

Opatrovnictví vznikne právní mocí rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti. V něm je dále kromě jmenování konkrétní osoby opatrovníka stanoven rozsah jeho práv a povinností. Na závěr je zákonem vysloven zákaz soudu jmenovat opatrovníkem provozovatele zařízení (případně jeho zaměstnance), kde opatrovanec pobývá nebo které mu poskytuje služby.

 

Právní stav komentáře k 1.1.2014


Související předpisy
 • důvodová zpráva k NOZ
 • LZPS
 • Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením
 • zákon o zvláštních řízeních soudních
 • zákon o notářích a jejich činnosti
 • Občanský soudní řád
Související pojmy
 • svéprávnost, omezení svéprávnosti
Související ustanovení
 • § 15 a násl., § 45 a násl., § 49 a násl., § 56 a násl., § 457 až 485, 1453 a násl., § 3032, 3033, 3034
Právní stav komentáře do 31.12.2013
 • Související předpisy: LZPS, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, Občanský soudní řád
 • Související pojmy: způsobilost k právním úkonům, omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům
 • Související ustanovení: §186 a násl. OSŘ, § 8 a násl. OZ
Z literatury
 • Tégl, P, Melzer, F. Občanský zákoník Velký komentář § 1 – 117, Svazek I. Obecná ustanovení, Leges, 2013

 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část I.
Mimořádná stabilizační odměna v souvislosti s koronavirem

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část I.

Započítávají se mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu do průměrného výdělku, a tedy zvyšují průměrný výdělek na výpočet dovolené, příplatků za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i placených překážek v práci, či nikoliv?

Kolektiv autorů
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu