Komentář k NOZ: § 65 - Samostatné jednání opatrovance

(1) Jednal-li opatrovanec samostatně, ač nemohl jednat bez opatrovníka, lze jeho právní jednání prohlásit za neplatné, jen působí-li mu újmu. Postačí-li však k nápravě jen změna rozsahu opatrovancových povinností, soud tak učiní, aniž je vázán návrhy stran. (2) Jednal-li opatrovanec samostatně, ač nemohl jednat bez opatrovníka, považuje se opatrovancovo jednání za platné, pokud je opatrovník schválil. To platí i v případě, že takové právní jednání schválil jednající sám poté, co nabyl svéprávnosti.

Ačkoliv obecně dle ustanovení § 55 a násl. nového občanského zákoníku jsou osoby omezené na svéprávnosti soudem nezpůsobilé k právním jednáním, k nimž jim byla svéprávnost omezena, citované ustanovení jednoznačně stanovuje, za jakých podmínek je možné, aby přeci jenom jednání opatrovance byla platná, i když došlo k jednání, v nichž byl opatrovanec omezen. Je tak prolomeno i pravidlo obsažené v § 581 o nezpůsobilosti projevit platně vůli osob plně nesvéprávných.

Ustanovení § 65 zákoníku reaguje na tvrdost, kterou obsahoval § 38 odst. 1 občanského zákona z roku 1964, jenž považoval za neplatný jakýkoliv právní úkon, který učinila osoba, která neměla způsobilost k právním úkonům. Docházelo tak k situacím, že i když učiněný úkon byl ve prospěch osoby se zbavenou způsobilostí, bylo na něj nahlíženo jako na absolutně neplatný. Odborná literatura uváděla jako příklad přijetí daru osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům. Ačkoliv z logiky věci je přijetí daru ve prospěch opatrovance a nedochází žádným způsobem k poškození jeho zájmů, takový úkon byl považován za neplatný.[1]

Současné znění § 65 odst. 1 umožňuje, aby na jednání opatrovance, která jsou v jeho prospěch, bylo pohlíženo obecně jako na jednání platná. V případě ostatních jednání, pro něž je opatrovanec omezen a učiní je, je k platnosti nutný dodatečný souhlas opatrovníka (§ 65 odst. 2).

Jak vyplývá z výše uvedeného, nový občanský zákoník se oproti staré úpravě přiklonil k uplatňování zásady, že i na jednání osob omezených na svéprávnosti je nutné pohlížet jako na jednání platné než jako neplatné. A neplatnými jednáními budou pro příště jen ta, která by osobám omezeným na svéprávnosti způsobovala újmu.

 

Právní stav komentáře k 1.1.2014


Související předpisy
 • důvodová zpráva k NOZ
 • LZPS,
 • Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením
 • zákon o zvláštních řízeních soudních
 • zákon o notářích a jejich činnosti
 • Občanský soudní řád
Související pojmy
 • svéprávnost, omezení svéprávnosti
Související ustanovení
 • § 15 a násl., § 45 a násl., § 49 a násl., § 55 a násl., § 457 až 485, § 581, § 1453 a násl., § 3032, 3033, 3034
Právní stav komentáře do 31.12.2013
 • Související předpisy: LZPS, Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením, Občanský soudní řád, Související pojmy: způsobilost k právním úkonům, omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům
 • Související ustanovení: §186 a násl. OSŘ, § 8 a násl. OZ, § 38 odst. 1 OZ
Z literatury
 • Tégl, P, Melzer, F. Občanský zákoník Velký komentář § 1 – 117, Svazek I. Obecná ustanovení, Leges, 2013

 


[1] Občanský zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, 1373 s. Velké komentáře. ISBN 978-807-4001-086.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.
Mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.

Započítávají se mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu do průměrného výdělku, a tedy zvyšují průměrný výdělek na výpočet dovolené, příplatků za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i placených překážek v práci, či nikoliv?

Kolektiv autorů
Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním
Dluh pohledávka vykonatelnost rozsudek vymožení

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním

V tomto článku se budu zabývat tím, jak se v praxi řeší situace úspěšného žalobce, který vymohl pohledávku za žalovaným (povinným) na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně dovolacím soudem zrušen, a to především ve světle ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále jen „OSŘ“) a přezkumu ústavnosti tohoto ustanovení Ústavním soudem.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu