Menu

Články

Nezbytná cesta

ČlánkyObčanské právoMgr. Tereza Chalupová31.05.2017
Mgr. Tereza Chalupová31.05.2017

Koupili jste nemovitost bez přístupu? Ztratili jste tak nejspíš možnost povolení nezbytné cesty.

Pro případy, kdy vlastník nemovité věci nemůže nemovitost užívat, protože k ní nemá zajištěn přístup z veřejné cesty, slouží institut tzv. nezbytné cesty. Vlastník nemovitosti bez přístupu může žádat souseda, aby mu přístup přes svůj pozemek za náhradu povolil, případně se povolení nezbytné cesty domáhat u soudu.

Institut nezbytné cesty znal i občanský zákoník z roku 1964 (§ 151o odst. 3). Jednalo se však o velmi stručnou právní úpravu, která byla dotvářena bohatou judikaturou. Nový občanský zákoník upravuje tento institut podrobněji, přičemž nově výslovně vymezuje i případy, kdy nezbytnou cestu zřídit nelze (§ 1032). Soud tak nezbytnou cestu nepovolí i v případech, způsobil-li si nedostatek přístupu z hrubé nedbalosti nebo úmyslně sám vlastník nemovité věci. K aplikaci tohoto ustanovení se vyjádřil Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí ze dne 15.11.2016, sp. zn. 22 Cdo 3242/2015.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že toto ustanovení může přicházet do úvahy i v případech, kdy osoba nabývá nemovitou věc, aniž by k ní měla zajištěno spojení s veřejnou cestou, a její jednání lze považovat za hrubě nedbalé či úmyslné. Nejvyšší soud vyšel z toho, že v rámci běžné opatrnosti by se měl nabyvatel zajímat o to, jak je k nabývané nemovitosti zajištěn přístup, a v případě, kdy přístup nijak zajištěn není, se už před nabytím nemovitosti pokusit si přístup k nemovité věci zařídit. Podle Nejvyššího soudu nemá být sankcionována sama o sobě skutečnost, že někdo nabyl nemovitou věc bez přístupu, ale ta okolnost, že nabyvatel lehkovážně spoléhal na to, že mu bude přístup k pozemku po jeho nabytí umožněn sousedy nebo povolen soudem, a nepokusil se zajistit si přístup sám před nabytím nemovitosti. Pokud ale snahu vyvinul, ta však byla neúspěšná, nelze mu to přičítat k tíži. Nejvyšší soud se tímto rozhodnutím odchýlil od dosavadní judikatury, podle které ani to, že vlastník sám zavinil, že k jeho stavbě není řádný přístup, nemůže zcela vyloučit možnost zřízení práva nezbytné cesty. Navíc podle tohoto ustanovení se budou posuzovat i jednání, která nastala před 1. 1. 2014.

Soudy by tak při povolování nezbytné cesty měly posuzovat, jak se nabyvatel zajímal o existenci přístupu k nemovitosti, zda o absenci přístupu věděl nebo věděl měl, jestli se nabyvatel pokusil před nabytím nemovitosti přístup získat a zda bylo reálné zajištění přístupu docílit. Vzhledem k tomu, že právní úprava nezbytné cesty upravuje podmínky pro vznik práva jen rámcově, je dán široký prostor pro úvahu soudu. Uvidíme, jak soudy s tímto výkladem naloží a jestli ještě někdy nějakou nezbytnou cestu povolí.

Zdroj: BNT journal

Kontakt na autora: tereza.chalupova@bnt.eu

Mgr. Tereza Chalupováadvokátka, bnt attorneys-at-law s.r.o.
100%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři