Soupis majetku zůstavitele - omezení plné odpovědnosti dědiců za zděděné dluhy podle českého práva

Smrt v naší blízké rodině je bohužel spojena nejen se ztrátou našeho příbuzného, ​​ale také s nutností přerozdělení majetku zesnulého. Nový český občanský zákoník, který je účinný od 1. ledna 2014, významně změnil pravidla dědictví dluhů našich předků.

MD
advokát, AK rutland & partners
Foto: Fotolia

Podle starého českého občanského zákoníku byl za dluhy zesnulé osoby, i za přiměřené náklady spojené s pohřbem zemřelého, odpovědný dlužníkův dědic jen do výše nabytého dědictví. Pokud dědictví bylo předluženo, zpravidla bylo dáno věřitelům za účelem uspokojení jejich nároků. Od 1. ledna 2014 se situace podstatně změnila ustanoveními nového občanského zákoníku.
 
Současné znění občanského zákoníku stanoví, že pozůstalost se skládá z veškerých aktiv a pasiv zůstavitele. Nový občanský zákoník však také zřizuje nový právní institut, který se nazývá výhrada soupisu pozůstalosti. Dědic má právo uplatnit tento právní institut do jednoho měsíce ode dne, kdy ho soud o jeho právu informoval. Cílem soupisu pozůstalosti je zjištění aktiv a pasiv zůstavitele a určení čisté hodnoty jmění zůstavitele v okamžiku smrti.
 
V případě, že dědic využije své právo výhrady soupisu pozůstalosti, odpovídá za dluhy zemřelého pouze do výše nabytého dědictví a nikoliv za částku, která převyšuje jeho dědický podíl.
 
Pokud jsou dědicové přesvědčeni, že jmění zemřelého je zatíženo dluhem v rozsahu přesahujícím aktiva, nejlepším způsobem, jak se zdědění dluhu vyhnout, je dědictví odmítnout. V mnoha případech však dědicové nevědí, jaký je poměr majetku a dluhů zemřelého. V těchto případech je nejlepším řešením právě výhrada soupisu pozůstalosti. Obvyklým způsobem je požádat notáře, aby provedl inventář majetku, takové řešení však může být nákladné a komplikované.
 
Občanský zákoník však nabízí rovněž zjednodušené metody, které mohou v některých případech nahradit soupis pozůstalosti. První z nich je společné prohlášení dědiců a druhé je soupis pozůstalosti potvrzený všemi dědici, který vyhotoví ustanovený správce pozůstalosti. Zjednodušené metody soupisu však mohou být použity pouze se souhlasem notáře, který má na starosti dané dědické řízení a účinky těchto zjednodušených metod mohou být zrušeny v případě, že dojde k významným nesrovnalostem v dědickém řízení.
 
Po desetiletích se tak celá koncepce výhrady soupisu majetku vrátila do českého právního řádu a její využívání bude v následujících letech jistě na vzestupu. Bohužel pro dědice, je tento institut komplikovanější a riskantnější a zavazuje je dalšími procesními závazky.

Hodnocení článku
61%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články