Světový den knihy a autorského práva a Světový den duševního vlastnictví

Dnes si připomínáme Světový den knihy a autorského práva, který vyhlásila světová organizace UNESCO před 25 lety na konferenci v Paříži. Tradičními partnery akcí pořádaných na podporu literatury jsou nejen sami spisovatelé, ale také knihovny, školy nebo další veřejné či soukromé instituce. Již v neděli 26. dubna oslavíme také související Světový den duševního vlastnictví.

Kristina Novákováprávní asistent, GHS Legal, s.r.o.

Ochrana tvůrčí činnosti se totiž poskytuje právě prostřednictvím systému duševního vlastnictví, do kterého je zahrnuta hlavně ochrana autorského práva, práv s ním souvisejícím a ochrana průmyslových práv (zejména patenty, ochranné známky, průmyslové vzory).

Světový den knihy a autorského práva

V případě Světového dne knihy a autorského práva se nejedná o datum náhodně vybrané, ale pro literaturu velmi symbolické. Tohoto dne roku 1616 totiž zemřeli světově významní spisovatelé jako William Shakespeare, Miguel de Cervantes y Saavedra nebo Inca Garcilaso de la Vega. Je to také datum narození a úmrtí dalších vynikajících autorů, mezi něž patří Vladimir Nabokov či Manuel Mejía Vallejo. Přestože původní myšlenka svátku pochází z Katalánska, slaví se nyní významný den ve více než sto zemích světa.

Jak již bylo zmíněno, autorské právo náleží spolu s právy s ním souvisejícími mezi práva duševního vlastnictví. Základním právním předpisem je autorský zákon, tedy zákon č. 121/2000 Sb., který je zvláštním zákonem k občanskému zákoníku. První autorské zákony byly v anglosaském světě přijaty již v průběhu osmnáctého století. Šlo v nich zejména o omezení nekontrolovaného šíření autorových děl bez jeho souhlasu. Zároveň ale bylo třeba, aby i autorská ochrana měla své meze, protože je jak v autorově, tak v celospolečenském zájmu, aby se díla stala součástí veřejného povědomí.

Americký Kongres již v roce 1790 nastavil dobu trvání autorskoprávní ochrany na čtrnáct let s tím, že pokud byl autor stále naživu, mohl požádat o prodloužení o dalších čtrnáct let, a to pouze jednou.[1] Poté se dílo stalo volným a kdokoli s ním mohl nakládat podle svého uvážení. Později se však tato doba prodlužovala a nyní jsou ve většině zemí díla chráněna mnohém déle. Konkrétně v České republice je v autorském zákoně trvání majetkových práv k autorským dílům stanoveno na celou dobu autorova života plus dalších sedmdesát let.

Světový den knihy a autorského práva má za cíl nejen připomínat důležitost autorské ochrany, ale také povzbudit každého, aby objevil radost a požitek z četby, především pak vzbudit zájem u mladých lidí. Důvodem k vyhlášení mezinárodního dne bylo také zdůraznění role knih ve světě jakožto důležitého prostředníka, a to zejména mezi historií a současností, generacemi a kulturami.

Při této příležitosti se také UNESCO v roce 2000 rozhodlo každý rok ustanovit World Book Capital, tedy světové hlavní město literatury.

Hlavní město volí zástupci třech mezinárodních organizací, které zastupují nejdůležitější sektory knižního průmyslu – vydavatelství, knihkupectví a knihovny. Tento titul je konkrétnímu městu symbolicky dán právě na Světový den knihy a autorského práva a mohou ho používat po celý rok.

Pro rok 2019 bylo zvoleno Šardžá ve Spojených arabských emirátech, ode dneška, tedy 23. dubna ho na pozici střídá malajské Kuala Lumpur. V roce 2021 se pak titulem bude moci celý rok pyšnit gruzijské Tbilisi.[2]

Světový den duševního vlastnictví

Každoročně si pak 26. dubna v členských státech Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO/OMPI) připomeneme Světový den duševního vlastnictví. Tohoto dne v roce 1970 vstoupila v platnost Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví schválená na diplomatické konferenci ve Stockholmu v létě roku 1967.

Mezinárodní úřad této organizace vznikl na popud Spojených mezinárodních úřadů duševního vlastnictví, které byly zřízeny již v roce 1893 ke správě několika platných mezinárodních úmluv, které se duševního vlastnictví týkaly (Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví z roku 1883, Bernská úmluva na ochranu literárních a uměleckých děl z roku 1886 a Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek z roku 1891).[3]

Duševním vlastnictvím se označují práva, která vznikla lidskou duševní činností. Tato práva dělíme na již zmiňované autorské právo, které se zabývá ochranou autorských a uměleckých děl, a na právo k průmyslovému vlastnictví, které označuje duševní činnosti v ekonomické oblasti, tedy vynálezy, průmyslové vzory nebo ochranné známky. Vlastník duševního vlastnictví může další osobě poskytnout práva k nakládání s dušením vlastnictvím prostřednictvím licence. Hodnota práv k duševnímu vlastnictví je většinou hůře určitelná než u hmotného majetku, závisí zde zejména na míře využitelnosti pro jedince či společnost.

Dnes spravuje WIPO/OMPI v oblasti práv k duševnímu vlastnictví 23 různých mezinárodních dokumentů a je specializovanou odbornou organizací v OSN, určenou ke koordinaci mezinárodně právní ochrany duševního vlastnictví. Organizace sdružuje 193 států světa a bývalé Československo se k organizaci přidalo hned od jejího vzniku, samostatná Česká republika je členem organizace od 1. ledna 1993.[4]

Závěr

Ochrana autorského práva stejně jako ostatních práv duševního vlastnictví nabývá stále větší důležitosti v souvislosti s používáním internetu. I zde totiž samozřejmě platí ochrana duševního vlastnictví. Kromě přijetí nejrůznějších opatření v legislativní oblasti je ale zejména důležité, abychom ve společnosti dosáhli stavu, kdy je duševní vlastnictví respektováno a automaticky dodržováno. K tomu slouží aktivní kampaně, které jsou pořádány právě v rámci těchto svátků a které zároveň upozorňují na problematiku porušování autorských a průmyslových práv. Je tedy důležité si každý rok oba tyto dny připomínat.


[1] https://www.copyright.gov/about/1790-copyright-act.html

[2] https://en.unesco.org/world-book-capital-city-2020

[3] https://cppt.cuni.cz/CPPTN-287-version1-wipo.pdf

[4] https://www.wipo.int/about-wipo/en/

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři