Změna křestního jména aneb je možné jmenovat se Smaug?

Z tisku se pravidelně dozvídáme, že s každým novým televizním fantasy seriálem či komiksovým filmem se ve Spojených státech amerických rodí děti se jmény hlavních hrdinů těchto děl, popřípadě si křestní jména mění i dospělí, kteří se v tomto žánru zhlédli. Je jen otázkou času, než se tento trend dostane i k nám. Právní úprava v České republice je oproti tomu na první pohled podstatně přísnější.

Mgr. František Doseděladvokátní koncipient Advokátní kanceláře CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři, s.r.o.

Níže v tomto textu bude popsáno, jak je možné dosáhnout změny jména dle tuzemské právní úpravy, a to i v případech, kdy se jedná o jména fantaskní či velmi netradiční odvíjející se např. od postav oblíbených seriálů. 

Volba jména ve Spojených státech amerických

V USA je volba a změna jména jednoduchá, není řešena na federální úrovni a konkrétní proces změny jména je ponechán v působnosti jednotlivých států. Většina států USA (krom Louisiany) se hlásí do anglo-americké právní kultury, která je založena na common law s velkým důrazem na občanské svobody vycházející z Ústavy USA.[1] Právo na volbu jména je odvozeno od práva na svobodu projevu, jak je zakotveno v prvním dodatku této Ústavy.[2] Ačkoliv mezi jednotlivými státy existují rozdíly, postupně byly stanoveny (více méně mezi jednotlivými státy převzaty) velmi podobné precedenty stanovující, že je možné zvolit si jméno, „pokud nebude změna žádána pod nevkusným/nevhodným záměrem, není-li změna motivována podvodem na veřejnosti, které není bizarní, nepřiměřeně dlouhé, směšné nebo urážející obecnou slušnost a nepříčící se dobrém vkusu“.[3] Ačkoliv tedy neplatí, že je možné si zvolit jakékoliv jméno, pro případné zamítnutí volby či změny jména je nutné mít dostatečný důvod.[4] 

Jedním z hojně citovaných precedentů, který ukazuje, jak závažné tyto důvody musí být, je věc žadatele jménem „Snaphappy Fishsuit Mokiligon“ („Vmžiku štastný Rybí oblek Mokiligon“), který žádal o změnu jména na „Variable“ („Proměnlivý“). Ačkoliv v prvním stupni byla tato žádost zamítnuta, odvolací soud změnu povolil.[5] Ve světle shora uvedených předpokladů pro změnu jména však následující změna jména na „Fuck Censorship[6] („Doháje Scenzurou“) již povolena nebyla. 

Obecně se tedy dá uzavřít, že pro změnu jména ve Spojených státech amerických stačí podat žádost k příslušné instituci a pokud zvolené jméno bude splňovat výše uvedené podmínky, bude změněno.   

Pravidla pro změnu křestního jména v ČR

Na rozdíl od Spojených států amerických, kde jsou pravidla pro volbu křestního jména (dále jen „jméno“) stanovena velmi volně, v České republice se zatím neobjevují jména pocházející z fiktivních fantasy světů či komiksů (jinou věcí jsou jména pocházející z mytologie, například Thor[7]). Pravidla pro výběr jména jsou v České republice stanovena přímo zákonem. 

Dle § 62 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění aktuálních předpisů (dále jen „matriční zákon“), platí: „Do matriční knihy lze zapsat jakékoliv existující jméno, a to v správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Matriční úřad dále nezapíše jméno, pokud je mu známo, že toto jméno užívá žijící sourozenec, mají-li sourozenci společné rodiče. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je občan povinen předložit doklad vydaný znalcem.

Z výše uvedeného vyplývá, že je možné přijmout jméno, které již v České republice nese někdo stejného pohlaví (tedy matričnímu úřadu již byla prokázána existence jména) a které nenese sourozenec. V případě jmen teprve nově vnášených je, pokud matriční úřad má pochybnost o existenci jména, nutné předložit znalecký posudek prokazující existenci a spisovnou podobu jména. V takovém posudku znalec potvrzuje samotnou existenci jména, vyjadřuje se k původu jména a jeho významu, aby potvrdil, že se skutečně jedná o jméno užívané jako křestní, nikoliv pojmenování např. velitelské či správní funkce, popřípadě označení nějakého předmětu, státu, města a dalších, pokud toto označení nebude zároveň užíváno jako jméno. Dokonce je možné (a nevyžaduje povolení[8]) cizojazyčné jméno „počeštit“ - díky tomu je dnes možné například přijmout ženské jméno Naděje[9], a to bez dokládání jeho existence znaleckým posudkem. 

Změnu jména je možné provést jen na žádost oprávněné osoby, kterou je buď samotná osoba, která změnu jména žádá, nebo její zákonný zástupce. Podmínky změny křestního jména jsou v matričním zákoně upraveny negativním výčtem[10] a pro důvody změny je možné vycházet analogicky z § 72 odst. 2 matričního zákona, který stanovuje: „Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod.“ 

Případy, kdy se jedná o jméno hanlivé či směšné, nastávají zejména stane-li se cizinec českým občanem a ze své domoviny si nese jméno, které je v České republice považováno za nadávku, nebo sprosté slovo.[11] Z rozhodovací praxe vyplývá, že ostatními vážnými důvody mohou být například snaha osoby oprostit se od prožitého traumatu, které je spojeno právě s jejím jménem, popřípadě změnit své jméno v souvislosti se svým podnikáním, pro umělecké účely a podobně. 

Obecně se tedy dá uzavřít, že pro změnu jména v České republice stačí podat žádost k příslušnému matričnímu úřadu, prokázat existenci jména kdekoliv na světě (třeba právě ve Spojených státech amerických), důvod pro změnu a mělo by být možné jméno změnit.[12] Limitací změny jména je do jisté míry správní uvážení. Není tedy v zásadě vyloučeno, aby bylo možné změnit jméno na fantaskní, např. třeba Smaug, Vision, Frodo či Daenerys. Na druhou stranu možnost změny jména na např. Snaphappy rozsahem správního uvážení již neprojde. V obecné rovině lze tedy uzavřít, že změny jména na jména fantaskní možné jsou, obzvláště v situaci, kdy jsou tato jména jako jména křestní již v zahraničí užívána. Vždy však platí, že tuzemské úřady jsou při změně jména spíše zdrženlivější. 


[1]  Online k dispozici na: https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript

[2] Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.“ Online ostupné na: https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rights-transcript#toc-amendment-i

[3] ...against the granting of such an application would be an unworthy motive, the possibility of fraud on the public, or the choice of a name that is bizarre, unduly lengthy, ridiculous, or offensive to common decency and good taste.„ Rozsudek Superior Court of New Jersey, Mercer County Court, Law Division  ze dne 19.5.1966, sp.zn.: 91 N.J. Super. 296 (1966), 219 A.2d 906; IN THE MATTER OF THE APPLICATION OF JOSEPH M., A MINOR, BY MISS M., HIS MOTHER, FOR LEAVE TO ASSUME THE NAME OF JOSEPH F., JR.

[4] „We do not suggest that a court must grant every petition for change of name; rather, we hold that some substantial reason must exist for denying such petition...“ Rozsudek Colorado Court of Appeals, Div. III., ze dne 24.6.1975, sp.zn.: 537 P.2d 1085 (1975); In the Matter of the Application for Change of Name of Walter KNIGHT, Petitioner-Appellant.

[5] Rozsudek Court of Appeals of New Mexico, ze dne 22.12.2004, sp.zn.: 106 P.3d 584 (2004),137 N.M. 22,2005-NMCA-021; In the Matter of the Petition of Snaphappy Fishsuit MOKILIGON for Change of Name, Petitioner-Appellant.

[6] Rozsudek Court of Appeals of New Mexico , ze dne 27.6.2008, sp.zn.: 190 P.3d 354 (2008), 2008-NMCA-105; In the Matter of the PETITION OF VARIABLE for Change of Name, Petitioner-Appellant, v. District Court Judge Nan G. NASH, Respondent-Appellee.

[7] Dle databáze dostupné na stránkách www.kdejsme.cz jsou k roku 2016 v České republice čtyři nositelé jména Thor, patnáct nositelek jména Freya, pět nositelů jména Seth, osmnáct nositelů jména Velen a mnoho dalších.

[8] § 63 odst. 1 matričního zákona: „Užívání české podoby cizojazyčného jména nevyžaduje povolení.“

[9] V originále Hope, dle databáze dostupné na stránkách www.kdejsme.cz je k roku 2016 v České republice 91 nositelek jména Naděje.

[10] § 72 odst. 3 matričního zákona: „Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.“

[11] Například indické ženské jméno Kunda, které v překladu znamená květina.

[12] Samozřejmě po uhrazení správního poplatku.

Hodnocení článku
50%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři