Menu

Články

Evropská komise iniciuje zefektivnění a modernizaci zadávání veřejných zakázek

ČlánkyMezinárodní a evropské právoObchodní právoMgr. Ondrej ČurillaMgr. Adéla Havlová, LL.M.07.03.2018
Mgr. Ondrej ČurillaMgr. Adéla Havlová, LL.M.07.03.2018

Evropská komise („Komise“) zahájila iniciativu, jež má za cíl zkvalitnit, tedy zefektivnit a zmodernizovat veřejné zadávání prostřednictvím několika nástrojů. Jedná se zejména o přípravu odpovídajících strategií v prioritních oblastech, vytvoření systému ex ante podpory ze strany Komise při velkých projektech a vytvoření metodiky k veřejnému zadávání inovací.

Iniciativa Komise ke zkvalitnění a zefektivnění veřejného zadávání

Komise koncem roku 2017 představila iniciativu, která by měla vést k efektivnějšímu, kvalitnějšímu a udržitelnějšímu způsobu zadávání veřejných zakázek. Komise tak reagovala na tzv. Investiční plán pro Evropu, jehož prostřednictvím EU vyvíjí úsilí k stimulaci ekonomiky a využití potenciálu investic. Základním dokumentem představujícím nadepsanou iniciativu je sdělení Komise (viz http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25612), kde jsou také blíže popsány jednotlivé priority.

Prioritní oblasti a výzva členským státům k přípravě strategických přístupů

Komise v rámci iniciativy definuje 6 prioritních oblastí, jež považuje za klíčové pro naplnění jejích cílů. Současně vyzývá členské státy, aby připravily strategické přístupy k politice zadávání veřejných zakázek zohledňující tyto prioritní oblasti:

a)  využívání inovativních, ekologických a sociálních kritérií při zadávání veřejných zakázek s důrazem na využívání předběžných tržních konzultací, komplexního hodnocení kvality nabízeného řešení a zadávání inovativních řešení a jejich podporu v „předobchodní“ fázi;

b)  profesionalizace veřejných zadavatelů, přičemž pod následujícím odkazem Komise zpracovala konkrétní pokyny a doporučení k možným koncepcím profesionalizace: http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25614;

c)  zlepšení přístupu malých a středních podniků k trhům veřejných zakázek, a to nejen v rámci EU, ale i na další trhy, kde bude EU vyvíjet snahu o zlepšení aktuální situace a dosažení reciprocity;

d)  zvýšení transparentnosti, integrity a kvality údajů o veřejných zakázkách, zejména prostřednictvím nových jednotných e-Formulářů, veřejných registrů smluv a systému předávání informací o korupčních či jinak nevhodných postupech a ochraně „informátorů“;

e)  digitalizace procesů zadávání, která bude povinná od října 2018, spolu s vývojem dalších prostředků zefektivňujících účast v tendrech na bázi eCertis, Jednotného evropského osvědčení nebo EU Standardu pro eFakturaci;

f) spolupráce mezi zadavateli napříč EU.

Systém ex ante podpory – helpdesk a předběžné posuzování velkých projektů ze strany Komise

V rámci popisované iniciativy zavádí Komise systém ex ante podpory zadavatelů a národních orgánů při zadávání významných projektů ze své strany. Základními nástroji tohoto systému jsou helpdesk a předběžné konzultace zásadních projektů.

Helpdesk bude zadavatelům a národním orgánům pomáhat s projekty přesahující hodnotu 250 mil. eur, a to v zájmu zamezení nesprávného nastavení složitých projektů již na jejich počátku. Helpdesk bude sloužit pro zodpovídání konkrétních dotazů, poskytování konkrétních návodů či k výkladu specifických otázek zadávání veřejných zakázek. S využitím Helpdesku tak mohou být řešeny otázky jako vhodnost využití zvažovaného druhu zadávacího řízení, naplnění podmínek výjimky z aplikace zadávacích směrnic, vhodnost uvažovaných hodnotících kritérií apod. Helpdesk bude dosažitelný prostřednictvím dedikovaného systému pod odkazem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ pp-large-projects/query/prepareNewQuery.

U projektů s velkým významem pro členské státy nebo v hodnotě přesahující 500 mil. eur bude možné požádat Komisi o předběžnou konzultaci úplného záměru/plánu předmětné veřejné zakázky z pohledu jejího souladu s evropskou úpravou zadávání veřejných zakázek. Taková ex ante konzultace může zásadním způsobem posílit jistotu zadavatelů ohledně vhodného nastavení a směrování významných projektů.

Ex ante konzultace budou směřovat ke komplexnějšímu vyhodnocení záměru ze strany Komise, než je tomu v případě zodpovídání specifických dotazů v rámci Helpdesku, přičemž budou poskytovány na základě notifikační procedury, která je blíže popsána ve sdělení Komise pod odkazem http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25613.

Metodika pro zadávání inovací

Zadávání inovací je v rámci předmětné iniciativy jednou z klíčových priorit Komise, jelikož může otevřít dveře efektivnějším řešením reagujícím na nové potřeby, protože ty stávající na trhu dostupná řešení dostatečně nepokrývají.

Národní zadavatelé přitom nejsou dle Komise dostatečně obeznámeni o možnostech a způsobech zadávání inovací. Komise tak připravila návrh metodiky, která by měla poskytnout zadavatelům potřebné informace a praktické návody, jak zadávání inovací podpořit a realizovat.

Metodika byla koncem roku 2017 předložena k veřejné konzultaci, přičemž její aktuální návrh je dostupný na: http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25724 a zahrnuje 4 základní oblasti: a) přidaná hodnota veřejného zadávání inovací, b) otázky strategií, c) nástroje pro zvýšení zájmu inovativních dodavatelů a d) nástroje pro nastavení inovace-podporujících tendrů.

Tuto veřejnou konzultaci Komise uspořádala, aby veřejnost seznámila s inovativní metodou zadávání a současně umožnila veřejnosti se k danému tématu vyjádřit a popřípadě i svými pokrokovými nápady ovlivnit směřování a cestu k modernějšímu způsobu zadávání veřejných zakázek. Komise zamýšlí výsledky z konzultace využít pro přípravu pokynů veřejných orgánů členských států k přijetí strategických postupů v oblasti využití inovací.

Závěr

Lze tedy shrnout, že Komise se pomocí výše popsaných postupů, jakož i pomocí dalších institutů popsaných v metodických a doporučujících dokumentech pro členské státy, snaží prosadit nové a modernější postupy v zadávání veřejných zakázek. Komise by pomocí své iniciativy chtěla docílit efektivnějšího, kvalitnějšího a udržitelnějšího způsobu zadávání veřejných zakázek a bude záviset na členských státech i na Komisi, do jaké míry se povede reálně a s úspěchem prosadit alespoň některé z těchto cílů.Mgr. Ondrej Čurillavedoucí advokát, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Adéla Havlová, LL.M.partnerka, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři