Klamavost obchodní firmy, za situace kdy geografické označení neodpovídá sídlu společnosti

Podle § 90 odst. 1 z. v. ř. platí, že nebyl-li návrh na zápis odmítnut podle § 86 z. v. ř., rejstříkový soud zkoumá, zda údaje o skutečnostech, které se do veřejného rejstříku zapisují, vyplývají z listin, které mají být k návrhu doloženy a zda navrhované jméno není zaměnitelné s jiným již existujícím zapsaným jménem, popřípadě není-li klamavé.

JUDr. Vladimír Janošekadvokát trvale spolupracující s ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.

Podle § 424 o. z. platí, že obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou ani nesmí působit klamavě. Otázkou klamavosti obchodní firmy (z pohledu recentní právní úpravy) se zabýval Vrchní soud v Olomouci kupř. v usnesení sp. zn. 8 Cmo 152/2018 ze dne 25. 9. 2018.

Krajský soud v Ostravě ze dne 13. 7. 2018, č. j. C 72867/RD20/KSOS, Fj 64568/2018/KSOS usnesením zamítl návrh na zápis změny zapsaných údajů doručený soudu dne 12. 7. 2018 v části týkající se výmazu stávající obchodní firmy MALÉ ZDRAVÍ Hostivař s.r.o. a zápisu nové obchodní firmy MALÉ ZDRAVÍ Praha, s.r.o. V odůvodnění soud konstatoval, že nebyly splněny předpoklady k provedení zápisu změny obchodní firmy společnosti do obchodního rejstříku vyžadované právními předpisy, neboť nově zvolená obchodní firma působí klamavě, je-li sídlo společnosti nezměněno a stále tak zůstává v obci Třinec.

Proti tomuto usnesení podala navrhovatelka odvolání, ve kterém poukázala na skutečnost, že stávající obchodní firma byla rejstříkovým soudem zapsána při vzniku společnosti bez jakýchkoliv výhrad, a to přesto, že současně bylo zapisováno sídlo v Třinci. Jelikož je Hostivař částí Prahy, lze konstatovat, že navrhovaná změna obchodní firmy nepředstavuje žádnou zásadní změnu obsahu, a pokud u stávající obchodní firmy nebyl soudem shledán rozpor s právními předpisy, není zde důvod pro odchylný výklad v případě nyní navrhované změny firmy. Dále navrhovatelka zmínila, že je společností, která poskytuje zdravotní služby na území Prahy, čemuž odpovídá i udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydaným Magistrátem Hlavního města Prahy. Jak stávající, tak navrhovaná obchodní firma navrhovatelky tak zcela koresponduje s místem poskytování služeb a nelze tedy hovořit o jakékoliv klamavosti. S ohledem na takto uvedené navrhovala, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně v napadené části změnil tak, že návrhu vyhoví.

Odvolací soud konstatoval, že z požadavku „neklamavosti“ plyne, že obchodní firma podnikatele nesmí vzbuzovat klamnou představu o podnikateli, jeho činnosti, poskytovaných službách, výrobcích, osobách společníků, zeměpisného (geografického) označení a podobně. 

Klamavost obchodní firmy je nutné posuzovat z hlediska dojmu, který může utkvět v paměti třetích osob (především průměrných zákazníků podnikatele; viz závěry uvedené v rozhodnutí Nejvyššího soudu ve sp. zn. 32 Odo 840/2004). S ohledem na uvedené pak odvolací soud, ostatně shodně jako soud prvního stupně, zaujal názor, že má-li společnost zapsané sídlo v obci Třinec, není možné vyhovět návrhu na zápis změny obchodní firmy s geografickým označením Praha, neboť takováto obchodní firma působí klamavě. Namítala-li společnost, že obchodní firma již obsahuje geografické označení Hostivař, což je součást Prahy, pak odvolací soud na to oponoval, že takovéto označení z hlediska průměrných schopností a rozlišovacích možností průměrného zákazníka nevzbuzuje stejný dojem jako označení Praha, neboť (městská část) Hostivař není stejně všeobecně známé geografické označení jako je Praha.

Hodlá-li navrhovatel vyvíjet svou podnikatelskou činnost výlučně na území města Prahy, nic mu nebrání v přenesení sídla na toto území, čímž by odstranil nedostatek v podobě klamavosti zamýšleného označení, případně ve zřízení odštěpného závodu (viz § 503 o. z.), který již by pro toto území požadované označení mohl mít.

Odvolací soud proto uzavřel, že navrhovaná obchodní firma v tomto případě mohla být pro průměrného zákazníka klamavá, a proto soud prvního stupně dospěl ke správnému závěru, pokud návrh v této části zamítl.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři