Umístění sídla v bytě - výhoda či komplikace?

Definici sídla v právních předpisech příliš nenalezneme, avšak mnoho předpisů se problematikou sídla zabývá. Jeho okrajové vymezení nalezneme v občanském zákoníku, zákoně o obchodních korporacích či živnostenském zákoně.

advokátní koncipientka, MACEK.LEGAL
Foto: Shutterstock

Z obecné roviny je sídlo možné brát jako adresu, na které skutečně sídlí právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající a která je zapsána ve veřejném rejstříku, jedná se tedy o skutečné sídlo společnosti. Tato skutečnost vyplývá z ustanovení § 429 odst. 1 občanského zákoníku. Sídlo je druhým základním údajem, který identifikuje konkrétní společnost a musí být u právnické osoby stanoveno již při jejím vzniku. U fyzické osoby podnikající je sídlem stanovena zpravidla adresa trvalého pobytu.

Sídlo je možné umístit tímto způsobem:

Umístění sídla v bytě

Umístění sídla v bytě přichází především v počátcích podnikání, kdy řada fyzických osob začíná podnikat jako OSVČ. Zákon jako takový sídlo umístěné v bytových prostorách nezakazuje, jsou však vymezeny podmínky, za kterých je umístění sídla v bytě dovoleno.

Umístění sídla ve virtuálním sídle

Virtuálním sídlem se rozumí umístění sídla do prostor vlastníka, jehož podnikání je založeno na poskytování administrativních služeb klientům. Většinou se jedná o velmi lukrativní adresy v centru města. Náplň této služby zahrnuje pokrytí základních potřeb společnosti, jako v přebírání poštovních zásilek.

Umístění sídla v pronajímaných prostorech

Další možností, jak umístit sídlo, je pronájem kancelářských prostor. Tato varianta bývá finančně nejnáročnější a v případě změny pronájmu zde vyvstává otázka podstatných administrativních změn jako přetisk hlavičkových papírů, úprava vizitek, které taktéž představují náklady navíc.

§ 429

Sídlo podnikatele

(1) Sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku. Nezapisuje-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, je jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popřípadě kde má bydliště.

(2) Uvádí-li podnikatel jako své sídlo jiné místo než své sídlo skutečné, může se každý dovolat i jeho skutečného sídla. Proti tomu, kdo se dovolá sídla podnikatele zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže podnikatel namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.


Zobrazit celý dokumentvčetně souvisejících dokumentů a komentářů

Podmínky pro umístění sídla v bytě

První podmínkou je doložení právního důvodu k užívání prostor. K tomu je zapotřebí souhlasu vlastníka bytu s užíváním bytu. Je–li  byt ve vlastnictví více spoluvlastníků, je nutný souhlas všech spoluvlastníků nebo souhlas většiny spoluvlastníků (v tomto případě se výklad soudů různí, praktičtější je mít souhlas všech spoluvlastníků). V případě bytu, jenž se nachází v režimu družstevního bytu, je nutností vyžádat si udělení souhlasu od představenstva bytového družstva, který musí být v souladu se schválenými stanovami družstva. Byt ve vlastnictví manželů vyžaduje souhlas druhého manžela s umístěním sídla společnosti. Veškeré tyto souhlasy musí být písemné s úředně ověřenými podpisy. Bez prokázání právního důvodu nebude možné sídlo v bytě zapsat do příslušného rejstříku.

Ustanovení § 136 občanského zákoníku stanoví druhou podmínku umístění sídla v bytě a to tak, že „nenaruší-li to klid a pořádek v domě, může být sídlo i v bytě.“ Z tohoto ustanovení vyplývá, že sídlo v bytě je možné zřídit pouze v případě, že nebude žádným způsobem narušovat soužití se sousedy, celkový klid aj. Dále předmět podnikání nesmí být v rozporu s možností v bytě podnikat, měl by být tedy slučitelný s povahou a rozsahem činnosti podnikání.

Výhody umístění sídla v bytě

Výhodou umístění sídla v bytě je nižší finanční zatížení. V případě, kdy je sídlo umístěné v bytě, dochází k ušetření financí za pronájem kanceláře, ve které se sídlo společnosti umístí anebo za pronájem virtuálního sídla.

Nevýhody umístění sídla v bytě

1. Transparentnost sídla a s tím spojené nevyžádané návštěvy a ztráta soukromí

Ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku stanovuje, že každý podnikatel je povinen uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupněných veřejnosti prostředky dálkového přístupu své jméno a sídlo. Taktéž je zde povinnost dle živnostenského zákona, který stanovuje povinnost viditelného označení obchodní firmy již před vstupem do nemovitosti. Z uvedeného vyplývá, že již u vchodových dveří bytového domu je povinností mít viditelně umístěný název společnosti. Jelikož sídlo je věcí veřejnou, je možné, že by mohlo docházet k nevyžádaným návštěvám nejen zákazníků, ale i cizích osob.

2. Kontroly od úřadů

S ohledem na občasné kontroly společností, které jsou prováděné úřady (např. finančním úřadem, živnostenským úřadem, Českou obchodní inspekcí, úřadem práce), je důležité si uvědomit, že pověření pracovníci úřadu mají právo vstupu do bytu, k výkonu kontroly mají oprávnění přizvat potřebné osoby a mimo to, jsou oprávněni si pořizovat obrazové i zvukové záznamy z kontroly, a to i bez ohledu na souhlas osob, nacházejících se v bytě.

Stejně tak případné vyšetřování trestných činů Policií ČR, je schopno zasáhnout do soukromí podnikatele, jenž má sídlo umístěné v bytě, a to v případech daňových trestných činů aj., při kterých má Policie ČR pravomoc do vyšetřování zahrnout i osoby, které s vyšetřovanými spolupracují či jsou s nimi v jiném obchodním vztahu.

3. Hrozba existence exekuce

V případě, že by se společnost dostala do finančních potíží, je vysoce pravděpodobné, že vykonavatel exekuce navštíví společnost v místě jejího sídla, čili v bytě, kde majitelé společnosti žijí. V tuto chvíli nemusí při výkonu svého povolání zohledňovat, co patří a nepatří k podnikání, a co je jeho součástí. Je zde proto vysoká pravděpodobnost, že budou v rámci exekuce zabaveny i předměty, které s podnikáním nesouvisí. Případné vrácení věcí, je možné požadovat vyškrtnutím ze soupisu věcí u soudu, ale toto řízení je leckdy finančně náročnější než je samotná hodnota předmětných zabavených věcí, které nesouvisely s podnikáním.

Umístění sídla v bytě má své klady i své zápory, jež byly popsány výše. Je na uvážení každého podnikatele, zda rizika s tím spojená, jsou pro něj přijatelná či nikoli.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články