Menu

Články

Založení společnosti s ručením omezeným - jak postupovat?

ČlánkyObchodní právoMgr. Štěpán CiprýnTereza Plačková17.07.2018
Mgr. Štěpán CiprýnTereza Plačková17.07.2018

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji se vyskytující formou obchodní společnosti v České republice, její založení však není úplně jednoduché a někdy může být také poměrně časově náročné, zvláště v porovnání se zahraničím, kde je v určitých státech možné založit obdobu české společnosti s ručením omezeným dokonce za jediný den. Níže jsme proto připravili stručný přehled, jaké kroky je pro úspěšné založení s.r.o. třeba učinit.

Prvním krokem při zakládání právnické osoby ve formě společnosti s ručením omezeným je založení obchodní společnosti sepsáním společenské smlouvy (případně zakladatelské listiny v případě, že má společnost pouze jediného zakladatele). Společenská smlouva musí mít formu notářského zápisu. Obsah společenské smlouvy, jež je zakladatelským dokumentem, upravuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích). Společenská smlouva musí obsahovat zejména obchodní firmu společnosti, adresu sídla společnosti, určení společníků, předmět podnikání, výši základního kapitálu a výši vkladů každého společníka, určení jednatele a správce vkladu. Na rozdíl od předchozí právní úpravy, jež požadovala základní kapitál v minimální výši 200.000,- Kč, v současnosti zákon žádnou minimální výši základního kapitálu nestanoví a minimální vklad společníka musí činit pouze 1,- Kč. Společenská smlouva může také určit, že obchodní společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní organizaci společnosti a podrobněji některé záležitosti obsažené ve společenské smlouvě. Založení společnosti, tedy sepsání společenské smlouvy, je potřeba odlišit od samotného vzniku společnosti s ručením omezeným, ke kterému dochází až zápisem do obchodního rejstříku.

V období od založení do vzniku společnosti je však potřeba učinit další právní úkony, které za společnost činí osoby od společnosti odlišné (neboť ta ještě fakticky nevznikla), které jsou z tohoto právního jednání zavázány, dokud valná hromada společnosti toto jednání následně neschválí.

Dalším krokem, který nelze opominout, je získání oprávnění k vykonávání podnikání, často ve formě živnostenského oprávnění, může však jít také o činnost vyžadující jiné než živnostenské oprávnění, například v případě daňových poradců.

Poté co byla sepsána společenská smlouva ve formě notářského zápisu, získáno potřebné oprávnění a složen základní kapitál, následuje podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku, a to u příslušného rejstříkového soudu. Návrh na zápis je potřeba podat do 90 dnů od založení společnosti a musí obsahovat řadu příloh, zejména společenskou smlouvu ve formě notářského zápisu, potvrzení správce vkladu o složení vkladu, potvrzení banky o splnění vkladové povinnosti, ověřené kopie výpisu z živnostenského rejstříku, doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo, výpis z katastru nemovitostí sídla a čestná prohlášení jednatelů s úředně ověřenými podpisy.

O zápisu společnosti vydá rejstříkový soud Rozhodnutí o zápisu, jež zašle na adresu sídla zakládané společnosti. A jak již bylo uvedeno výše, zápisem do obchodního rejstříku vzniká samotná společnost s ručením omezením. Po zápisu do obchodního rejstříku vzniká společnosti také povinnost se do 30 dnů od zápisu zaregistrovat na příslušném finančním úřadu.

Mgr. Štěpán Ciprýnadvokát, AK CIKR
Tereza PlačkováPrávnická fakulta UK, právní asistentka v advokátní kanceláři CIKRAdvokátní kancelář CIKR
55%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři