INFORM: Ochrana osobních údajů z hlediska soudů a praktikujících právníků – Část 1.

Ochrana osobních údajů má řadu specifických odstínů v závislosti na oblasti či situaci, na kterou je aplikována. Členové soudcovských a právnických profesí přitom představují příklad osob, které se potkávají s touto problematikou hned z několika úhlů pohledu; jako zástupci či zaměstnanci správců údajů, jako subjekty údajů i jako profesionálové zastupující či posuzující práva třetích osob.

Mgr. Ing. František KaslPrávnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

V rámci právě probíhajícího projektu INFORM, financovaného Evropskou komisí skrze program Justice (JUST) 2014-2020, pracuje devět partnerských institucí z Bulharska, České republiky, Francie, Itálie, Kypru, Německa, Nizozemí, Polska a Slovenska na rozšíření povědomí a rozvoji odborného vzdělávání v oblasti ochrany osobních údajů specificky ve vztahu k soudcům, soudnímu personálu a praktikujícím právníkům. 

Projekt se skládá z řady dílčích aktivit, z nichž některé jsou zaměřeny na zástupce cílových skupin, ale většina je dostupná široké odborné i laické veřejnosti. Tento příspěvek má za cíl představit tuto šířeji zaměřenou část projektových aktivit a výstupů.

Významnou součástí proběhlé reformy evropského právního rámce ochrany osobních údajů byla intenzivní komunikace s veřejností, která měla za cíl zvýšit povědomí a zájem občanů o nakládání s jejich údaji. Partneři projektu přispěli do rozvoje celospolečenské debaty o potřebě a obsahu tohoto právního rámce skrze osvětové INFORM dny, které nabídly fóra pro výměnu názorů a poznatků mezi odborníky z oblasti práva ochrany osobních údajů, studenty i širší veřejností. První INFORM den proběhl 6. června 2018 v Brně, v následujících měsících se pak uskutečnily partnerské akce také v Bratislavě (20. června), Göttingenu (30. srpna), Sofii (11. září), Nicosii (26. září), Wrocławi (12. října), Leidenu (2. listopadu), Montpellier (21. listopadu) a nedávno naposledy ve Florencii (26. listopadu). 

Červnového INFORM dne v Brně se zúčastnilo 82 posluchačů, přičemž v obecenstvu byli soudci, soudní úředníci, akademici, studenti i zástupci neodborné veřejnosti. V rámci programu měli možnost si poslechnout tři panely odborníků, vyjadřující se k aktuálním otázkám ochrany osobních údajů v České republice a následně se případně aktivně zapojit do moderovaných diskusí. Tématem prvního panelu byla otázka praktického přístupu k evropské reformě ochrany osobních údajů bez odpovídající nové národní právní úpravy. V tomto směru zůstávají názory a připomínky panelu, jemuž předsedal Radim Polčák [1] a zasedali v něm dále Pavel Mates [2] a Zdeněk Kühn, [3] aktuální i nyní, jelikož návrh zákona o zpracování osobních údajů a souvisejícího změnového zákona teprve nedávno prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně. 

Druhý panel se v rámci diskuse moderované Jakubem Míškem [4] zabýval také stále relevantní otázkou procesních aspektů soudního vymáhání nároků na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů [5] (GDPR) podle českého práva procesního. Pozvání zde přijal Tomáš Rychlý,[6] Zdeněk Kučera [7] a Michal Šalomoun.[8]

Finální třetí panelovou diskusi měl tu čest moderovat autor tohoto článku, přičemž byly rozebírány přípustné formy uplatnění práv subjektů údajů proti soudům a podoba souvisejících procesů a komunikace. Svůj pohled na věc přednesla Miroslava Matoušová, [9] Andrea Pokorná [10] a Helena Svatošová.[11]

Následující setkání pořádaná projektovými partnery nabízela místnímu publiku podobný rámec informativní osvěty a diskuse. Více je možné se dozvědět z webové stránky projektu v sekci aktualit. Nad rámec těchto setkání jsou novinky a informace z oblasti ochrany osobních údajů v rámci projektu průběžně sdělovány skrze sociální sítě, konkrétně Facebook (@INFORMEUproject [12]), Twitter (@INFORMEUproject [13]) a od nedávna též Youtube (kanál INFORM Project [14]).

Hlavním výstupem projektu, který směřuje k rozvoji odborných znalostí širší veřejnosti, je interaktivní e-learningová platforma v angličtině, která je v současné chvíli ve finální fázi přípravy a měla by být volně a zdarma dostupná na přelomu roku. Nabídne přístup ke třem setům specializovaných výukových modulů, které jsou tematicky zaměřeny na cílové skupiny projektu, tedy na (i.) soudce; (ii.) soudní personál; a (iii.) praktikující právníky. Tím však není vyloučen přínos či přístupnost pro širší publikum hledající strukturované informace o právní úpravě ochrany osobních údajů s příklady a uceleným metodologickým rámcem. 

Každý set nabízí 8 modulů, které pokrývají nosná témata problematiky ochrany osobních údajů. Postupně jsou uživatelé provedeni vymezením kontextu právní úpravy (1. a 2. modul), klíčovými pojmy (3. modul), základními principy zpracování osobních údajů (4. modul), podmínkami zákonného zpracovávání osobních údajů (5. modul), právy subjektu údajů a jejich omezeními (6. modul), povinnostmi správce a zpracovatele údajů (7. modul) a přeshraničním poskytováním osobních údajů, odpovědností a sankcemi (8. modul). V rámci jednotlivých modulů je nabízena nejen možnost validace nabytých poznatků skrze dostupné testy porozumění danému modulu, ale též soubor dodatečných materiálů a zdrojů, ze kterých může uživatel případně čerpat další konkrétnější informace o dílčí problematice. Součástí je též budování kontaktní a komunikační sítě mezi uživateli e-learningové platformy, která umožní výměnu zkušeností a poznatků i na konkrétní a praktické rovině.

Druhá část článku se bude věnovat výstupům a aktivitám zaměřeným primárně na zástupce cílových skupin. Bude zde představen nedávno proběhlý workshop pro zástupce soudního personálu a přiblíženy materiály vypracované v rámci projektu, které jsou či brzy budou dostupné na stránkách projektu INFORM.


Tento příspěvek vznikl v rámci projektu “INtroduction of the data protection reFORM to the judicial system” (INFORM). Projekt je financován z Justice Programme (2014-2020) Evropské unie na základě Grantové dohody č. 763866. Obsah příspěvku představuje pouze názory autora a je jeho výlučnou odpovědností.

Evropská komise nepřejímá žádnou odpovědnost za užití informací, které jsou v příspěvku obsaženy. The current publication is created within the project “INtroduction of the data protection reFORM to the judicial system” (INFORM).

The project is funded by the European Union’s Justice Programme (2014-2020) under Grant Agreement no. 763866. The content of this publication represents the views of the author only and is his sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.


[1] Docent a vedoucí Ústavu práva a technologií PF MUNI.

[2] Docent FSE UJEP a VŠFS a bývalý ústavní soudce.

[3] Profesor PF UK a soudce Nejvyššího správního soudu.

[4] Ústav práva a technologií PF MUNI.

[5] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

[6] Soudce Nejvyššího správního soudu.

[7] Advokát specializující se na oblast ICT práva.

[8] Advokát specializující se na oblast ochrany osobních údajů a ochrany duševního vlastnictví.

[9] Vrchní rada Úřadu pro ochranu osobních údajů.

[10] Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů Nejvyššího soudu.

[11] Advokátka a jednatelka neziskové organizace Iuridicum Remedium.

[12] https://www.facebook.com/INFORMEUproject/

[13] https://twitter.com/informeuproject

[14] https://www.youtube.com/channel/UC1ZrInx3xmA9VGInrMR7-DA

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři